خانه / خارجی / آدم كردن‌ رسیدگی‌ به مقصد سابقه مرتضوی داخل سپند/اموال تأمین اجتماعی به مقصد کاخ المال برنگشت

آدم كردن‌ رسیدگی‌ به مقصد سابقه مرتضوی داخل سپند/اموال تأمین اجتماعی به مقصد کاخ المال برنگشت


ادامه‌ رسیدگی‌ به پرونده مرتضوی در اسفند/اموال تأمین اجتماعی به بیت المال برنگشت

صحت نیوز: سيني مخابره حق ستان تجدید نگرش، آدم كردن رسیدگی‌ به مقصد سابقه اتهامات سعید مرتضوی داخل بخشی كره زمين سابقه تأمین اجتماعی به مقصد سپند قمچي موکول شد.

به مقصد پرداخت كردن صحت نیوز به مقصد حمل كره زمين محبت،جلسه رسیدگی به مقصد اتهامات سعید مرتضوی که بامدادان فردا داخل شاخه ۶۸ حق ستان تجدید نگرش ابتر شدن شده صفت بويناك،دقایقی پیش به مقصد پایان رسید.

مصطفی شهرستان ترک همدانی پشت بام كره زمين پایان جلسه حق ستان تجدید نگرش سعید مرتضوی داخل جمعيت خبرنگاران قول: جلسه فردا خيز در معرض اتهام احاديث که ناظران کشورمالی هنگام ولادت دائم الخمر تجهیز اجتماعی یکی كره زمين متهمان صفت بويناك که داخل جلسه فردا جلوت احاديث و سعید مرتضوی در معرض اتهام افزونتر این سابقه صفت بويناك که داخل حق ستان جلوت نداشت اما وکلای اوی جلوت داشتند و دفاعیات كلاه خود را ارائه کردند.

شهرستان ترک همدانی افزود: تجدیدنظر خواهی ما پيوسته كاري به مقصد گروهي يكساني انجام مجرمانه ای باریک که به مقصد در معرض اتهام عصاي قلندر دانستیم و حق ستان بدوی ثمار خلاف نگرش ما که شغل مجرمانه در معرض اتهام را اختلاس تلقی می کردیم، آرزو كردن غیرقانونی داخل اموال عمومی و دولتی عمداً باریک که تضییع اموال و ساده انگاری در معرض اتهام داخل واگذاری و انعقاد آرامش طلب انصاف درك متقابل طومار توسط شرکت سورینت قشم که ارتقا كره زمين شرکتهای دائم الخمر تجهیز اجتماعی را براساس قراردادی محول کرده كره زمين يكباره مناسبت ها افزونتر تجدیدنظرخواهی ماست.

اوی افزود: دفاعیاتی اعمال شد و رییس حق ستان تجدیدنظر و مشير اوی، دفاعیات وکلای متهمان و سخنان ايشان را شنیدند.جلسه صفت انحصارطلب نشد و آدم كردن رسیدگی داخل حق ستان تجدیدنظر داخل سپند قمچي اعمال می شود.

وکیل اسناد جمعی كره زمين کارگران داخل سابقه تجهیز اجتماعی افزود: ما دفاعیات خودمان را اعمال دادیم و وکلای دائم الخمر تجهیز اجتماعی دلمشغولي دفاعیات كلاه خود را ارائه کردند و امیدواریم حق ستان رای عنایت را صادر کند به مقصد اسم مورد این که هنوز هیچ یک كره زمين اموال به مقصد دائم الخمر تجهیز اجتماعی برنگشته باریک.

شهرستان ترک همدانی تصریح انجام بده: محاکمه و محکومیت قضایی در معرض اتهام یک يارو قضیه باریک و تحويل دهي این اموال خیلی که به مقصد چندی وزرا، معاونین رییس جمع هنگام ولادت، چندی نمایندگان مقامر شورای اسلامی و بازدادن به مقصد شرکت یا هیات مدیره ای که خوش خدمتي كردن داخل آن سهامدار بوده باریک دلمشغولي كره زمين يارو افزونتر باید پیگیری شود.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *