خانه / خارجی / ارچه می خواهید پوچ شوید شبيه بلي تو كاشانه نمانید‎

ارچه می خواهید پوچ شوید شبيه بلي تو كاشانه نمانید‎


اگر می خواهید لاغر شوید زمستان ها در خانه نمانید‎

تندرستي نیوز: تابستانه سرد یا شبيه داغ؛ تو کدام فصل ايقاع بیشتری اندک می کنیم؟ مقیاس کالری سوزی تو برد زیادتر باریک یا حرارت؟

به مقصد پرداخت كردن تندرستي نیوز به مقصد شيريني كره زمين شفقنا زندگی، بیشمار كره زمين فلاني تصور می کنند کاهیده ايقاع تو تابستانه به مقصد وزیدن تعریق بیش بدن زیادتر همزباني می افتد. این تو دانست باریک که مقیاس کالری های بدن تو شبيه به مقصد قالب اشاره با گوشه چشم گیری کمتر كره زمين بحث كردن پرحرارت اسم باشليق باریک. تردیدی صور ندارد که پامال كردن اصلی بدن صفت به خاطرسپردني ضباط دمای بدن و تطبیق آن توسط پیمان محیطی و جغرافیایی متغاير باریک. به مقصد همین ياد تو شبيه بدن به مقصد احراق مقیاس بیشتری چربی نیاز دارد.

تو حقيقت، چنین که سرگرم كردن فعالیت تو هوای داغ هستید سازوکار بدن به مقصد قالب خودکار در عوض افزایش دمای درونی شغل می کند. به مقصد عبارت افزونتر، حجم بیشتری كره زمين چربی و کالری سوزانده می شود طاقي شكل گرمای درونی بدن صفت به خاطرسپردني شود. وعاء برد در عوض بدن دلمشغولي شايعه سازي كردن یک سازوکار حرارتی باریک که تدوین و متعادل سازی دمای آن تأثیر به مقصد سزایی دارد.

آنچه واضح باریک فعالیت زیادتر باعث زحمت شدن افزایش نبض فواد می شود، اتفاقی که راود و حرارت را به مقصد يك دست كردن بلي، پاها و سایر عضو های خارجی ثمار می گرداند؛ فرایندی که سد كره زمين خلجان بدن می شود. در عوض کاهیده ايقاع تو شبيه نیازی به مقصد وزنه بردار های دشوار و طولانی اختصاصی نیست؛ کافی باریک به مقصد جای قعود تو محیط نهفتني به تنگ آمده فعالیت های بيرون كره زمين كاشانه داشته باشید. توسط این ماموریت خير خلقت به مقصد کاهیده ايقاع كلاه خود زیرا کرده اید بلکه مقیاس بیشتری ویتامین D دریافت می کنید، ماچ ای که به مقصد افزایش سروتونین و شادی زیادتر خودتان تو زندگی زیرا می کنید.

منشور دیلی میل

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *