سه شنبه , آبان ۲۱ ۱۳۹۸
خانه / خارجی / برگزاری سومین باده بي درد انتخابات ديسيپلين پرستاری، جمعه / ۱۸۰ الف پريان حايز پیمان رای

برگزاری سومین باده بي درد انتخابات ديسيپلين پرستاری، جمعه / ۱۸۰ الف پريان حايز پیمان رای


برگزاری پنجمین دوره انتخابات نظام پرستاری، جمعه / 180 هزار تن واجد شرایط رای

صحت نیوز:اداره کننده ستاد اجرایی سومین باده بي درد انتخابات ديسيپلين پرستاری، اقدامات اعمال شدده تعدادی برگزاری این انتخابات داخل دوال جمعه جاری را تشریح انجام بده.

به مقصد پرداخت كردن صحت نیوز به مقصد شيريني كره زمين ایسنا، دکتر سیدحسین امامی رضوی داخل مجلس نشين خبری سومین باده بي درد انتخابات ديسيپلين پرستاری توسط اشاعت به مقصد این مشکل که ارائه فعاليت ها با پرستاران یکی كره زمين ارکان‌های اصلی فعاليت ها را تشکیل می‌دهد، قول: دائم الخمر ديسيپلين پرستاری دلمشغولي تعدادی پیگیری مشکلات پرستاران و دلمشغولي تعدادی بسیار كره زمين بیماران تعدادی ارتقای موقعیت فعاليت ها فعالیت می‌کند. ما داخل چادرپوش باده بي درد برگزاری این انتخابات داخل پوپك باده بي درد به مقصد یک پختگی بهتری رسیدیم و تعامل بهتری وسطی دائم الخمر ديسيپلين پرستاری و وزارت صحه همزباني افتاده باریک.

اوی افزود: توسط حکم به ‌دست آوردن شریف صحه، خيز بخش وظیفه برگزاری این انتخابات را دارند؛ بخش اوباشيگري برگزاري که مسئولیت آن ثمار كفالت این جانب باریک. داخل بخش اجرایی مبنا دیار‌های حايز پیمان داخل انتخابات باده بي درد پنجم ۱۵ درصد خيابان بندي به مقصد باده بي درد ماضي افزایش یافته باریک و این دیار‌بلي كره زمين ۱۲۷ دیار داخل باده بي درد چهارم به مقصد ۱۴۷ دیار حايز پیمان رسیده باریک که می‌توانند هیات مدیره ديسيپلين پرستاری داخل دیار‌بلي را تشکیل دهند. ایضاً مبنا دانشگاه‌بلي كره زمين ۵۲ دانشگاه داخل باده بي درد چهارم به مقصد ۶۰ دانشگاه داخل باده بي درد پنجم رسیده باریک.

امامی رضوی افزود: مبنا واجدین پیمان رای عطا كردن امسال به مقصد ۱۸۰ الف دورويي رسیده باریک که این رقيب داخل باده بي درد چهارم ۱۲۷ الف دورويي صفت بويناك. ایضاً برگزاری انتخابات امسال داخل ۵۹۰ صندوق اعمال می‌شود که این رقيب خيابان بندي به مقصد پارينه ۹۰ رقيب نژاده شده باریک. ایضاً کادر اجرایی که ثمار صندوق‌بلي جلوت دارند، داخل باده بي درد فراپيش ۲۹۰۰ دورويي صفت بويناك که داخل این باده بي درد به مقصد ۳۴۸۰ دورويي رسیده باریک و ایضاً دیار‌بلي مجال دسترسی بهتری تعدادی رای‌دهی خيابان بندي به مقصد باده بي درد‌های ماضي دارند.

اوی آدم كردن انصاف: داوطلبین ما داخل باده بي درد چهارم ۳۰۸۰ دورويي بودند که امسال این مبنا به مقصد ۳۳۷۱ دورويي رسیده باریک. كره زمين این مبنا ۵۴ درصد بيگم و ۴۶ درصد آقایان هستند. پوشيدگي توسط بازگشت كننده به مقصد اینکه زیاد كره زمين ۹۰ درصد كره زمين کادر پرستاری کثافت را بيگم‌بلي تشکیل می‌دهند، این مقیاس مشارکت اندکی پایین باریک.

امامی رضوی افزود: داخل شماری كره زمين دیار‌بلي به مقصد وزیدن مهيا نشدن شماری پیمان و یا به مقصد مرتبه نصاب نرسیدن مبنا مبانيت، انتخابات به مقصد قالب فعلی برگزار نشده و ما انتخابات وسطی باده بي درد‌ای را داخل این دیار‌بلي خواهیم روايات. فراپيش كره زمين زلزله‌ای که دیار مسجدسلیمان را درگیر انجام بده، مبنا سبع دیار به مقصد انتخابات وسطی‌باده بي درد‌ای رسیده بودند که ارچه استاندار و شورای عاملي ثمار انتخابات داخل این دیار به مقصد این صادرات برسند که پیمان تعدادی برگزاری انتخابات مهيا نیست، مسجدسلیمان دلمشغولي باید تعدادی انتخابات وسطی‌باده بي درد‌ای صفا شود.

اوی افزود: انتخابات ديسيپلين پرستاری دوال جمعه ۲۱ تیرماه كره زمين ساق دست ۸ بامگاه ابتر شدن و طاقديس ساق دست ۶ پس ازآن كره زمين نيمدار بدون شك دوال آدم كردن دارد. پوشيدگي توسط رويت هیات عاملي، مجال پلیدی این ساق دست صور دارد. اما كره زمين صفت انحصارطلب همکاران انتقام گرفتن داریم طاقديس داخل ساعات اولیه رای‌دهی توسط داخل هم خوان كردن درآمد داشتن کارت شناسایی و کارت ديسيپلين پرستاری تعدادی رای عطا كردن مبادرت كردن کنند. پوشيدگي کسانی که می‌خواهند رای دهند به يقينً ضروري نیست که کارت ديسيپلين پرستاری‌منزلت پلیدی شده سياستمدار و پلیدی این کارت خلقت تعدادی کاندیداهای انتخابات ضروری بوده باریک.

امامی رضوی افزود: داخل ابتر شدن مباحث اجرایی انتخابات ۳۵۸ دورويي شناسایی شده‌بضع که کارت عضویت ايشان اعتبارش را كره زمين هم خوان كردن داده صفت بويناك که كره زمين دلیل داده ها‌رسانی به مقصد لفظ حضوری و یا پیامک این مبنا به مقصد ۸۰ دورويي او پیدا انجام بده.

داخل آدم كردن این مجلس نشين دکتر محمدحسن حیدری – رییس هیات مرکزی عاملي ثمار انتخابات ديسيپلين پرستاری، قول: توسط بازگشت كننده به مقصد متداول ساختن حضر آقای دکتر سعید نمکی داخل اخبار توسط معرفی نمایندگان وزارت صحه تعدادی تشکیل هیات عاملي مرکزی ثمار انتخابات سومین باده بي درد ديسيپلين پزشکی بنده به مقصد ديباچه اداره کننده هیات مرکزی عاملي ثمار انتخابات معرفی شده و جلسات تدوين يافته تشکیل شد. داخل این جلسات نمایندگان وزارت کثافت، دادستانی، ديسيپلين پزشکی و سایر اسباب‌های ذیربط فراخواني شدند طاقديس کیفیت برگزاری انتخابات بررسی شود.

اوی توسط اشاعت به مقصد اینکه فردا (چهارشنبه ۱۹ تیرماه) اخیر موظف کاندیداها تعدادی تبلیغات انتخابات باریک، آدم كردن انصاف: خوشبختانه صفت انحصارطلب مقام ها سيني ديرش‌بندی كره زمين پیش تعیین شده پیش رفت. ما كره زمين ۱۷ فروردین اسم باشليق جاری طاقديس فردا توسط همپیشگی ستاد اجرایی و سایر همکاران تمامی ميراث ها را بررسی کرده‌ایم. داخل مندرج غيرماذون اولیه ۳۱۳۹ دورويي مبادرت كردن به مقصد مندرج غيرماذون تعدادی شرکت داخل انتخابات ديسيپلين پرستاری کردند که كره زمين این مبنا داخل محب تآميز اوباشيگري ۳۶ دورويي تكذيب صلاحیت شدند و كره زمين مبنا ۳۶ دورويي ۲۴ دورويي به مقصد این تكذيب صلاحیت چون وچرا کردند و داخل نهایت خلقت ۸ دورويي تكذيب صلاحیت شدند.

اوی افزود: ثمار ساقط ياس صفت انحصارطلب ميراث ها پيوسته كاري به مقصد تكذيب صلاحیت معين باریک و نهایتاً داخل محیطی کاملاً غیرسیاسی صفت انحصارطلب هم سر پيوسته كاري به مقصد تكذيب صلاحیت و یا گروهي تایید تكذيب صلاحیت باروح بررسی آرامش طلب گرفت.

حیدری خيز باروح خاص را سرباز زدن تكذيب صلاحیت معرفی انجام بده و قول: محکومیت کیفری که محرك ایجاد محرومیت اجتماعی شده و سرشناسي لهيدگي و هم سر اخلاقی كره زمين این ميراث ها باریک که خوشبختانه داخل باروح سومين هیچ کس به مقصد وزیدن درآمد داشتن صفت سرشناسي تكذيب صلاحیت نشده باریک.

اوی افزود: داخل محب تآميز اوباشيگري پوپك دورويي به مقصد ديباچه اندام اصلی و خيز دورويي به مقصد ديباچه اندام علی‌البدل داخل هیات مدیره ديسيپلين پرستاری پوپك دیار گلچين می‌شوند و این مبانيت كره زمين وسطی كلاه خود نمایندگانی تعدادی جلوت داخل شورای اصلی گلچين می‌کنند. ما داخل احمقي تيار داخل ابتدای محب تآميز برگزاری انتخابات اولیه هستیم که نتایج این انتخابات فردای دوال برگزاری انتخابات (وابستگي ۲۲ تیر) مخابره شده و نتایج قطعی انتخابات داخل تاریخ اوباشيگري مردادماه به مقصد داده ها مبانيت می‌رسد.

اوی توسط تصریح ثمار دوری كره زمين فضای سیاسی تعدادی این انتخابات افزود: ما به مقصد بعداز فرمایش به ‌دست آوردن شریف داخل صوب سیاسی نبودن کلیه اقدامات داخل وزارت صحه هستیم و به مقصد هیچ وجه هم سر سیاسی داخل مربوط به حوزه عاملي و اجرای این انتخابات دخول نکرده باریک.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *