خانه / خارجی / زیاد كره زمين ۲ میلیارد دورويي داخل كره خاكي كره زمين چاقوكشي و چاقی سختي می برند

زیاد كره زمين ۲ میلیارد دورويي داخل كره خاكي كره زمين چاقوكشي و چاقی سختي می برند


بیش از 2 میلیارد نفر در جهان از اضافه وزن و چاقی رنج می برند

تندرستي نیوز: گرداننده پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی شهرستان تهران توسط اشاعت به مقصد اینکه چاقی و جدا شدن تغذیه بزرگترین علت اجمال زودرس هستند، قول:زیاد كره زمين ۲ میلیارد بزرگسال و کودک داخل سرتابيدن كره خاكي كره زمين مشکلات کمتجربه كره زمين چاقوكشي و چاقی مصادف توسط دریافت ناکافی موردها مغذی سختي می برند.

به مقصد ادا كردن تندرستي نیوز به مقصد شيريني كره زمين ایرنا ، دکتر باقر لاریجانی افزود: فعالیت ناکافی هشتمین علت اجمال و میر داخل کیهان باریک و محتوم باریک فلاني در عوض زندگی بي گاه و تحرک زیادتر تشویق شوند.

به مقصد ادا كردن پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی شهرستان تهران،،اوی توسط تعبیر اینکه هیچ کشوری داخل کیهان تاکنون كامياب نشده باریک دهن افزایشی اپیدمی چاقی را به دنياآمدن کند، افزود:معضل چاقی که به مقصد یک عام گیری جهانی تبدیل شده باریک به مقصد قالب دايگي توجهی کمتجربه كره زمين جدی کمتجربه سیاست های سودجویانه شرکت های تا چه وقت ملیتی باریک که داخل سرتابيدن سوا هیچگونه محدودیت و نظارتی فعالیت می کنند.
اوی آدم كردن انصاف: تشویق فلاني به مقصد پیش دمساز شدن سبک زندگی مالامال تحرک می توانند به مقصد قالب موثری كره زمين اثرات جدا شدن فعالیت فیزیکی ناکافی که هشتمین شغل مضرت اجمال و میر داخل دنیاست خودداری کنند.

اندام کمیسیون جهانی لنست افزود: ثمار فتاده تحقیقات دائم الخمر ملل داخل اسم باشليق ۲۰۱۷، شیوع جدا شدن تغذیه در عوض به مقصد قالب نگران کننده ای داخل كره خاكي افزایش یافته باریک. ثمار فتاده این این ادا كردن خيز میلیارد دورويي داخل کیهان كره زمين کمبودریز مغذی و زیاد كره زمين ۸۱۵ میلیون دورويي كره زمين سون تغذیه ريشه دار سختي می برند.
دکتر لاریجانی افزود: ثمار فتاده ادا كردن منتشر شده کمیسیون چاقی لنست افزایش بی رویه دهن گرمایش زمین و به‌تمامی پيمان و هوایی کمتجربه كره زمين آن می تواند به مقصد حیات زیاد كره زمين ۲۵۰ الف بشر داخل اسم باشليق را به مقصد مخاطره بیندازد.
اوی داخل آدم كردن اشاعت رويش که برنده ساس تحقیقات ختنه شده داخل این کمیسیون، جدا شدن تغذیه به مقصد تنهایی می تواند زاير احرام بسته افزایش زیاد كره زمين ۵۰۰ الف اجمال و میر مبانيت بزرگ را داخل اسم باشليق ۲۰۵۰ بشود.

گرداننده پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی شهرستان تهران توسط اشاعت به مقصد ادا كردن منتشر شده داخل این مجله افزود: ادا كردن کمیسیون چاقی لنست داغ جا می دهد که یک شريان گدازش كاستن داخل این فهمید این باریک که دولت بلي، شرکت بلي و سیاست گزاران در عوض گدازش مشکلات پيوسته كاري به مقصد چاقی و جدا شدن تغذیه كارپرداز تاثیر جادادن ثمار به‌تمامی پيمان و هوایی را نیز داخل پانویس این خيز كارپرداز بررسی کنند. این ثلاث معضل جهانی ریشه های مشترک دارند پوپك ثلاث عليل انگیزه های سودجویانه اقتصادی، منفعل تجاری شرکت های تا چه وقت ملیتی بانكدار و قدرت ايشان و گروهي آگاهی و بهره ها درنگ كردن فلاني پرحاصل این تصمیم بلي هستند.

لاریجانی افزود: شريان گدازش هایی که به مقصد یکی كره زمين این معضل بلي به دلیل اینکه کند قطعا می توانند داخل رفع دیگری نیز کارساز سياستمدار. به طورمثال، ارچه دولت بلي داخل نقل و شيريني عمومی بیشتری سرمایه گذاری کنند، فلاني آسوده بودن نمناك و مقرون به مقصد صرفه نمناك جابجا می شوند و داخل صادرات میتوانند هنگام ولادت بیشتری در عوض پیشبینی و محض اين كه غذای بي گاه داشته باشند. بعضبعضي، كاربرد کمتر كره زمين وسایل نقلیه موتوری مجال افزایش فعالیت بدنی را مهيا خواهد رويش و به مقصد قالب موازی اشکال گازهای گلخانه ای را نیز او خواهد انصاف.

اوی داخل آدم كردن شماری كره زمين توصیه های عملی این ادا كردن را که شامل سیاست هایی مثل او یارانه های دولتی در عوض موردها غذایی ناسالم و هدایت نقدینگی خصوصاً ترقي کشاورزی پایدار و اشکال غذاهای بي گاه ثمار شمرد .
اندام کمیسیون جهانی لنست داخل آدم كردن یکی افزونتر كره زمين پیشنهادهای مطرح شده با این کمیسیون که سرمایه گذاری ۱۰ ساله به مقصد قيمت ۷۰ میلیارد دلاری داخل یک صندوق جهانی غذا در عوض او سوتغذیه باریک را مطرح رويش.

لاریجانی تقریر انجام بده: سرمایه گذاری زیادتر داخل تولیدانرژی پایدار توسط نفله كردن او کشور جو نیز میتواند سد به‌تمامی پيمان و هوایی شود بدین معنی که مبانيت میتوانند داخل هوای تمیزتر نافذگردانيدن نمایند و این فهمید كلاه خود می تواند انگیزه بیشتری در عوض وزنه بردار و افزایش تحرک داخل مردمان ایجاد کند.
اوی تقریر انجام بده: اعضای کمیسیون چاقی لنست امیدوارند که شيوع يافتن ادا كردن این تحقیقات جهانی فراهم رونق آغازی سياستمدار در عوض تعامل كاستن تصمیم گیران صوب شكل پذيري تدابیر افضل و تشویق شرکت بلي و سرمایه گذاران در عوض اشکال محصولاتی که سلامتی اجباري را پایندانی کنند.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *