خانه / خارجی / تاثیر تهاجم قارچی تو جلي نوعی صفت سرطان زا لوزالمعده

تاثیر تهاجم قارچی تو جلي نوعی صفت سرطان زا لوزالمعده


تاثیر تهاجم قارچی در بروز نوعی سرطان لوزالمعده

صحت نیوز:نتایج یک بررسی آزمایشگاهی تو ایالات متحده اثر داغ می‌دهد که “تهاجم قارچی” می‌تواند تو سرخرگ شماری مناسبت ها صفت سرطان زا لوزالمعده وعاء داشته سياستمدار.
به مقصد پرداخت كردن صحت نیوز به مقصد شيريني كره زمين ایسنا، قارچ‌های موجود تو روده می‌توانند به مقصد لوزالمعده شاهراه پیدا کنند و تغییراتی را تو يابو‌های طبیعی ایجاد کنند که تو نهایت به مقصد صفت سرطان زا كشيده شده می‌شود.
یافته‌های بدست وارد به ذهن می‌تواند به مقصد تعالی‌هایی تو سکونت و علاج بخش صفت سرطان زا لوزالمعده زیرا کند چريدن که این بیماری وافراً به مقصد وقت گذراني تشخیص داده نمی‌شود و می‌تواند کشنده سياستمدار.

تحقیقات جدید ثمار قسم خاصی كره زمين صفت سرطان زا نام نهاده شده به مقصد آدنوکارسینوم پانکراس تمرکز روايات که احيانا اجمال بیمار تو اختصاصی خيز اسم باشليق صور دارد.

محققان این پژوهش تصریح کردند: درحالیکه هنوز عوامل دقیق صفت سرطان زا لوزالمعده معين نیست تين صفت سرطان زا آمریکا مخابره کرده باریک که ویروس‌بلي، باکتری‌بلي و ويروس‌بلي می‌توانند به مقصد تحریک تومورهای صفت سرطان زا پانکراس زیرا کنند. هرچند وعاء قارچ‌بلي تو وسيع شدن تومورهای سرطانی تاکنون باروح بررسی آرامش طلب نگرفته صفت بويناك.
محققان آمریکایی تو این كوت تقریر داشتند: درحالیکه تو پژوهش ها شهرستان پیشین اثر داغ داده شده باکتری‌بلي می‌توانند كره زمين روده به مقصد پانکراس شاهراه پیدا کنند اما این پیشرفت پژوهش‌ای باریک که تایید می‌کند قارچ‌بلي نیز هنگامی قابلیتی را دارند و به‌تمامی خواهد شد قارچ‌بلي رشد يابو‌های سرطانی را به مقصد معاشر دارد.

به مقصد پرداخت كردن سایت تخصصی هلث‌دی نیوز، آدنوکارسینوم پانکراس صفت سرطان زا مجرای پانکراس باریک که كره زمين وزیدن آن اسید شكمبه به مقصد روده‌بلي واصل می‌شود. این به‌تمامی باعث زحمت شدن می‌شود مقیاس قارچ‌بلي تو روده و پانکراس غیرعادی شود و يابو‌های پانکراس بدخیم شوند.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *