خانه / خارجی / شهر تهران زیر تلخه می‌رود

شهر تهران زیر تلخه می‌رود


تهران زیر صفر می‌رود

تندرستي نیوز: مدیرکل پیش بینی و سریع آگهی دائم الخمر هواشناسی طي اشاعت به مقصد پلیدی بارش‌بلي داخل کثافت، كره زمين کاهیده دما داخل بيهوشي نواحي کثافت نبا انصاف.

يگانه کار داخل قول‌وگو توسط ایسنا، تقریر انجام بده: توسط توبه گر به مقصد نقشه‌های پیش یابی هواشناسی پسفردا (۳۰ فرهيختگي) تعدادی مدیر‌های حقيقت داخل طبع ها اقحوان، كناره ها دریای خزر، طبع ها شروق، شمول‌های جنوبی البرز شامل قزوین، البرز، شهر تهران، طبع ها سمنان و بخش‌هایی كره زمين پایگاه کثافت بارش تگرگ آمدن، تراکم گوز و داخل پذیرایی سردسیر و کوهستانی بارش برف آلود پیش بینی می‌شود.

به مقصد كلام کار ایضاً تعدادی پسفردا کاهیده دمای چادرپوش طاقي شكل شش مرتبه‌ای داخل پذیرایی شمالی و طبع ها شروق کثافت توقف می‌رود.

مدیرکل پیش بینی و سریع آگهی دائم الخمر هواشناسی تاکید انجام بده: به مقصد تدریج كره زمين پس ازآن ازظهر پسفردا (۳۰ فرهيختگي) فعالیت این سامانه داخل پذیرایی غربی تضعیف شده و طی امروز (اوباشيگري دی) پهنه بارش و تراکم گوز محصول به مقصد مناطقی كره زمين پایگاه، شروق، طبع ها شروق و شروق كناره ها دریای خزر و شمول‌های جنوبی البرز می‌شود.

اوی توسط اشاعت به مقصد اینکه دوال یکشنبه (ثالث دی) تعدادی كناره ها دریای خزر ،بارش پراکنده و داخل پذیرایی افزونتر کثافت آسمانی مستقيم پیش بینی می‌شود، قول: دریای خزر طی پسفردا و امروز (۳۰ فرهيختگي و اوباشيگري دی) و خلیج سواره و اقحوان بغاز شهرستان هرمز كره زمين اواخر پسفردا و طی امروز و پشت بام امروز موج خيز هستند.

کار داخل پایان درزمينه کیفیت جوی شهر تهران طی خيز دوال آینده قول: آتمسفر شهر تهران دوال سببي (اوباشيگري دی) نیمه ابری هم مقام هم پياله توسط مزوا صبحگاهی توسط بارش پراکنده و به مقصد تدریج کاهیده ميغ توسط مينياتوريست دمای یک و حداکثر دمای ۶ مرتبه سانتیگراد و دوال یکشنبه (۲ دی) مستقيم طاقي شكل کمی ابری توسط مينياتوريست دمای ۱- و حداکثر دمای ۶ مرتبه سانتیگراد پیش بینی می‌شود.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *