خانه / خارجی / تورم عقرب ۱۸.۴ درصد

تورم عقرب ۱۸.۴ درصد


تورم آبان ۱۸.۴ درصد

تندرستي نیوز:بانک مرکزی کشورایران تورم ۱۲ ماهه منتهی به مقصد عقرب امسال را ۱۸.۴ درصد مخابره انجام بده که بیشترین ظنين شدن تورم پيوسته كاري به مقصد رديف نظامي دخانیات بوده باریک.

به مقصد ادا كردن تندرستي نیوز به مقصد حمل كره زمين ایسنا، ظنين شدن تورم داخل ۱۲ ماهه منتهی به مقصد عقرب‌قمچي اسم باشليق جاری خيابان بندي به مقصد ۱۲ قمچي منتهی به مقصد عقرب‌قمچي پارينه معادل ۱۸.۴ درصد مخابره شده که بیشترین ظنين شدن تورم به مقصد تفکیک دهک‌های هزینه‌ای داخل عقرب‌قمچي امسال پيوسته كاري به مقصد دهک‌ دهم معادل ۲۱.۸ درصد و کمترین آن پيوسته كاري به مقصد دهک‌ اوباشيگري معادل ۱۵ درصد بوده ‌باریک.

در عرض شاخص بهای کالاها و فعاليت ها مصرفی داخل پرسپكتيو شهری کشورایران داخل عقرب‌قمچي امسال به مقصد رقيب ۱۵۳.۶ رسید که خيابان بندي به مقصد قمچي فراپيش ۳.۵ درصد افزایش یافت.

شاخص مذکور داخل عقرب‌قمچي پارينه خيابان بندي به مقصد قمچي فراخور اسم باشليق فراپيش، معادل ۳۹.۹ درصد افزایش داشته باریک.

خوراک‌بلي و آشامیدنی‌بلي

ظنين شدن تورم داخل این بخش داخل ۱۲ ماهه منتهی به مقصد آبادي اسم باشليق جاری به مقصد ۲۵ درصد رسید که به‌تمامی شاخص ارزش داخل این رديف نظامي خيابان بندي به مقصد قمچي فراپيش ۴.۴ درصد و و خيابان بندي به مقصد قمچي فراخور پارينه ۵۹.۹ درصد بوده باریک.

دخانیات

تورم دخانیات داخل عقرب اسم باشليق جاری به مقصد ۶۰.۳ درصد رسید که بیشترین ظنين شدن تورم را داخل بین رديف نظامي‌های کالایی داشته باریک. در عرض شاخص بهای این رديف نظامي خيابان بندي به مقصد قمچي ماضي ۵.۴ درصد او و خيابان بندي به مقصد قمچي فراخور اسم باشليق فراپيش ۱۵۰.۸ درصد افزایش داشته باریک.

پوشاک و کفش

تورم داخل این رديف نظامي کالایی داخل آبادي اسم باشليق جاری ۱۶.۳ درصد مخابره شده و این داخل دانست باریک که شاخص بهای این رديف نظامي خيابان بندي به مقصد قمچي فراپيش ۷.۶ درصد و خيابان بندي به مقصد قمچي فراخور اسم باشليق فراپيش ۴۸.۵ درصد افزایش را داغ جا می‌دهد.

بیت، پيمان، صاعقه و رخت شو و سایر نفت‌بلي

تورم بخش بیت، پيمان، صاعقه و رخت شو و سایر نفت‌بلي داخل ۱۲ ماهه منتهی به مقصد آبادي اسم باشليق جاری خيابان بندي به مقصد دوازده ماهه پیش كره زمين آن نیز ۱۰.۵ درصد باریک که به‌تمامی شاخص بهای این رديف نظامي خيابان بندي به مقصد قمچي فراپيش ۳.۱ درصد و خيابان بندي به مقصد قمچي فراخور اسم باشليق فراپيش ۱۴.۵ درصد افزایش را داغ جا می‌دهد.

اثاثيه، لوازم و فعاليت ها باروح كاربرد داخل خانه محقر

تورم این بخش داخل قمچي مذکور ۲۹.۲ درصد مخابره شده که به‌تمامی شاخص بهای این بخش خيابان بندي به مقصد قمچي فراپيش ۷.۲ درصد و خيابان بندي به مقصد قمچي فراخور اسم باشليق فراپيش ۸۳.۱ درصد افزایش داشته باریک.

صحه و علاج بخش

به‌تمامی شاخص ارزش داخل بخش صحه و علاج بخش داخل دوازده ماهه منتهی به مقصد آبادي اسم باشليق جاری خيابان بندي به مقصد اختصاصی فراخور اسم باشليق فراپيش كره زمين آن ۱۲.۳ درصد صفت بويناك و به‌تمامی این شاخص داخل این رديف نظامي خيابان بندي به مقصد قمچي فراپيش ۱.۳ درصد و خيابان بندي به مقصد قمچي فراخور اسم باشليق فراپيش ۱۹.۶ درصد توسط افزایش هم نشين بوده باریک.

نقل و حمل

ظنين شدن تورم داخل رديف نظامي نقل حمل داخل آبادي اسم باشليق جاری به مقصد ۲۴.۹ درصد رسیده و شاخص ارزش داخل این رديف نظامي خيابان بندي به مقصد قمچي ماضي ۰.۲ درصد و خيابان بندي به مقصد قمچي فراخور پارينه ۵۸.۶ درصد افزایش داشته باریک.

پيوندها

بخش پيوندها نیز پشت بام كره زمين دخانیات، افزونتر بخشی باریک که شاخص بهای آن خيابان بندي به مقصد قمچي فراپيش توسط او هم نشين بوده و ۲.۴ درصد اندک شده، اما داخل پرحاصل خيابان بندي به مقصد قمچي فراخور اسم باشليق فراپيش رشد ۴۵ درصد داشته باریک. ظنين شدن تورم داخل این بخش داخل آبادي اسم باشليق جاری ۱۷.۳ درصد بوده باریک.

تفریح و امور فرهنگی

تورم داخل بخش تفریح و امور فرهنگی داخل دوازده ماهه منتهی به مقصد آبادي اسم باشليق جاری ۳۵.۹ درصد شده که شاخص بهای این رديف نظامي خيابان بندي به مقصد قمچي فراپيش ۳.۸ درصد و خيابان بندي به مقصد آبادي پارينه ۸۶.۵ درصد افزایش داشته باریک.

پیشبینی

ادا كردن بانک مرکزی كره زمين تورم آبادي اسم باشليق جاری داغ جا می‌دهد که شاخص ارزش داخل رديف نظامي پیشبینی خيابان بندي به مقصد شطرنج باز اسم باشليق جاری ۴.۹ درصد و خيابان بندي به مقصد آبادي اسم باشليق فراپيش ۲۴.۲ درصد افزایش یافته باریک. كره زمين صیانت افزونتر ظنين شدن تورم دوازده ماهه داخل این قمچي به مقصد ۱۵.۴ درصد رسیده باریک.

كابينه و مهمانخانه

این ادا كردن در عرض ظنين شدن تورم داخل بخش كابينه و مهمانخانه را ۱۶.۵ درصد مخابره کرده و شاخص بهای این رديف نظامي خيابان بندي به مقصد قمچي فراپيش ۳.۴ درصد و خيابان بندي به مقصد قمچي فراخور اسم باشليق فراپيش ۳۱.۷ درصد افزایش را داغ جا می‌دهد.

کالاها و فعاليت ها متفرقه

به‌تمامی شاخص ارزش داخل بخش کالاها و فعاليت ها متفرقه خيابان بندي به مقصد قمچي فراپيش رشد ۶.۲ درصدی و خيابان بندي به مقصد قمچي فراخور پارينه رشد ۶۷.۶ درصدی را داغ جا می‌دهد. در عرض ظنين شدن تورم دوازده ماهه منتهی به مقصد آبادي اسم باشليق جاری ثمار ساقط ادا كردن بانک مرکزی ۲۷.۹ درصد مخابره شده باریک.

رديف نظامي‌های مدت

ثمار ساقط این ادا كردن، شاخص ارزش داخل داخل رديف نظامي محصوله به مقصد صفت منسوب به طوس کلی خيابان بندي به مقصد قمچي ماضي ۳.۹ درصد رشد کرده باریک و همین بخش خيابان بندي به مقصد قمچي فراخور اسم باشليق فراپيش افزایش ۶۱.۹ درصدی را پابرجا شدن کرده باریک.

كره زمين صیانت افزونتر، شاخص ارزش داخل بخش فعاليت ها نیز خيابان بندي به مقصد شطرنج باز اسم باشليق جاری ۲.۸ درصد و خيابان بندي به مقصد آبادي اسم باشليق فراپيش ۱۹.۳ درصد افزایش را داغ جا می‌دهد.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *