خانه / خارجی / تاختگاه میکروب تو شماری عطاری‌بلي

تاختگاه میکروب تو شماری عطاری‌بلي


جولان میکروب در برخی عطاری‌ها

صحت نیوز:كاربرد كره زمين گیاهان دارویی و ادویه‌ای و تدوین آن‌بلي كره زمين عطاری‌بلي، یکی كره زمين اموری باریک که با بیشمار كره زمين مبانيت به مقصد‌لفظ پیوسته تو جریان باریک اما نتایج یک مطالعه داخلی تو این اسم مورد داغ جا می‌دهد که به مقصد وزیدن شماری کشور‌بلي تو این موردها گیاهی، باید تعدادی تدوین آن‌بلي به مقصد مراکز شكسته پاکیزه و مرغوب رجوع انجام بده.

به مقصد پرداخت كردن صحت نیوز به مقصد شيريني كره زمين ایسنا، اکثر گیاهان ادویه‌ای و دارویی که تو عطاری‌بلي و به مقصد‌لفظ فله‌ای ارائه می‌شوند، به خاطرسپردن بهداشتی دارای صحت غذایی و داروئی نیستند و ناحیه اینکه اسم پري زده‌کننده گريبانگير بیماری‌های میکروبی، قارچی و انگلی شود، صور دارد. کاربرد گسترده این گیاهان خشک‌شده به مقصد‌ديباچه ادویه، چاشنی غذا، سالاد، افزودنی و نیز تو تدوین غذاهای متعدد مثل آش‌های محلی و قاتق‌بلي و درنهایت كاربرد‌های داروئی نیز حمایت رایج باریک. كره زمين صیانت افزونتر آبسالي دسترسی به مقصد گیاهان تو پانویس گسيخته‌ای كره زمين مشکلات افزونتر، باعث زحمت شدن گروهي تمایل صنعت‌زياد تعدادی ادخال به مقصد بخش به تنگ آمده‌بندی گیاهان خشک‌شده باریک.

آن‌لبيك که رئيس ديوان‌نظران می‌گویند، جمهور‌آوری و کناره این گیاهان، همیشه تو پیمان بهداشتی اعمال نمی‌شود و درنتیجه می‌تواند موجر حلول كردن مبنا زیادی كره زمين میکروب‌بلي و درنتیجه محرك ایجاد اضرار شود. حتی گیاهانی که صفا اسم پري زده هستند مثل گیاهان بديع و خشک و فرآورده‌های آن‌بلي نیز ممکن باریک حاوی مبنا زیادی كره زمين میکروارگانیسم‌بلي من جمله باکتری‌های پاتوژن و کپک و خميرمايه باشند که ارچه باروح بررسی آرامش طلب نگیرند و تیمارهای درخور اطفال روی آن‌بلي انجام نشود، محرك تخریب هشدار این محصولات و ایجاد بیماری‌های متعدد تو بشر می‌شوند.

تعدادی بررسی این فهمید حمایت خطير که جمهور کثیری كره زمين فلاني توسط آن رو تو رو هستند، محققینی كره زمين دانشگاه پیام فروغ لمعان شهرستان نقده، ست كردن به مقصد اعمال یک پژوهش پژوهشی ضربت ديده‌بضع که تو آن ناحیه کشور گیاهان ادویه‌ای نمایش‌شده تو عطاری‌بلي باروح بررسی علمی و فنی آرامش طلب دم برآوردن باریک.
تعدادی اعمال این تحقیق، پژوهشگران تبيره، خيز گیاه پرمصرف پونه جیره و نعناع کوهی را كره زمين ۲۶ عطاری متعدد شهرستان شهر ارومیه جمهور‌آوری کرده و پشت بام كره زمين تبرئه به مقصد آزمایشگاه، به خاطرسپردن میکروبی باروح خوراک آرامش طلب دادند.

نتایج این تحقیق به مقصد‌گیتی داغ جا می‌دهد که گیاهان فله‌ای نمایش‌شده تو عطاری‌بلي دارای کشور‌های دايگي‌توجهی هستند و صور سیستم نظارتی گردآورنده تعدادی گدازش این فهمید ضروری باریک.

ثمار همین تعداد، وحید کاروانی، اندام هیئت‌علمی دانشگاه پیام فروغ لمعان شهرستان نقده و افزونتر همکارش تو این مطالعه می‌گویند: «بیشمار كره زمين گیاهان ادویه‌ای تو عطاری‌بلي به مقصد دیدگاه کشور‌های میکروبی، زهرها کشاورزی و فلزات سنگین، استاندارد نبوده و عاريت تاریخ اسم پري زده و تاریخ اشکال هستند و به درستي به مقصد همین وزیدن، نزديكان مؤثر كلاه خود را كره زمين ست كردن می‌دهند».

بنيادگر ثمار تقریر محققان تبيره: «نتایج نتيجه كره زمين بررسی‌بلي، کشور به مقصد میکروارگانیسم خطرناک سالمونلا را نیز داغ جا می‌دهد و هردو نمودار طبیعی و کاشته شده گیاهان دارویی باروح اشارت، توسط باکتری تبيره روغني بودند».

آن‌لبيك که کاروانی و همکارش می‌گویند: «تو این تحقیق میانگین محاسبه باکتری‌های باروح پژوهش تو مقایسه توسط استانداردهای میان‌المللی که تعدادی ادویه تحصیل شده باریک، زیادتر صفت بويناك. در عرض تو عام ميراث ها محاسبه میکروبی، معیار کشور تو نمودار کشت‌شده، زیادتر كره زمين نمودار طبیعی صفت بويناك».

به مقصد تبیین محققین تبيره که نتایج مطالعه آن‌بلي تو مجله «امنیت زیستی» منتشر شده باریک: «مشکلات به عمد بخش عطاری‌بلي پيوسته كاري به مقصد هم تراز و هم سان آموزشی و صاحبخانه زردتشتي باریک که موجر می‌شود عطاری‌های غير زردتشتي، گیاهان دارویی و غیر دارویی را به مقصد شكسته برسانند. به مقصد همین صوب، سازوکاری ضروري باریک طاقديس گیاهان دارویی و ادویه‌جات به مقصد‌لفظ اسلوب مند و سيني علوم شرعي صحیح، به تنگ آمده‌بندی و توزیع شوند و کنترل ضروري ثمار روی آن‌بلي اعمال شود. چراکه گروهي عاملي صحیح، علاوه ثمار پستان و زیان مربوط كردن توسط صحت فلاني، می‌تواند به مقصد‌تدریج كشيده شده به مقصد گروهي اسم پري زده فرآورده‌های گیاهی تو اجباري شود».

مجله «امنیت زیستی» که به مقصد شيوع يافتن این یافته‌بلي تاديه شده باریک، متعلق به مقصد تين امنیت زیستی کشورایران باریک.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *