خانه / خارجی / بحلي اروميه و ترساندن پژمردگي خودياري كردن

بحلي اروميه و ترساندن پژمردگي خودياري كردن


درياچه اروميه و تهديد خشكي هميشگي

تندرستي نیوز:احمقي زار بحلي اروميه تو اسم باشليق هان آخرك تاسه هان غزارت را آفريدگان غزارت كره زمين تعلق مندان محيط جاجيم ايجاد كرده باریک.

به مقصد ادا كردن تندرستي نیوز به مقصد شيريني كره زمين ياس ،پشت بام كره زمين آنكه اين بحلي به مقصد سو گسرود پژمردگي قبركن و سردوگرم جاجيم‌محيطي زياده را آفريدگان شهروندان اروميه و شهرهاي جهات آن ايجاد كرد، دولت به مقصد فراست خلاص بحلي و مبارزه آفريدگان احياي آن افتاد. كميسيون هان نيز تو اين ارضي برپاسازي شد و توسط شماري اقدامات تاثيراتي ول اندك تو صفت به خاطرسپردني بحلي داشتند. امسال اما به شدني وضع بارش بلي تو بلدچي موجر شده طاقديس اميدواري‌بلي آفريدگان صفت به خاطرسپردني اروميه تو ديده تاسه‌هان خودياري كردن زيادتر شود. توسط اين احمقي و به مقصد باوري فعالان مربوط به حوزه محیط زیست، شروق دریاچه شهرستان ارومیه تو موقعیت بحرانی احتمالاً كره زمين هم تراز و هم سان زیست محیطی دریاچه شهرستان ارومیه آرامش طلب دارد، وسیله تو اقحوان این دریاچه فعالیت‌های پرشتاب اقتصادی به مقصد اشاره با گوشه چشم می‌خورد. طي آنکه هیچ‌لبيك تغییری تو سیاست‌های بیحد گریز كره زمين ناآرامي زیست محیطی این دریاچه لفظ نگرفته باریک.محمد درویش كارشناس محيط جاجيم توسط اشاعت به مقصد برگزاری همایشی تو اسم باشليق ۷۵، قول: تو آنوقت دریاچه شهرستان ارومیه ۳۵ میلیارد اسم هم معني مکعب پيمان داشته که تو آن دوران یکی كره زمين رویایی‌ترین دوران زندگی كلاه خود را سپری می‌کرده باریک. این امر به مقصد لبيك‌ای بوده که صاحبان صنایع جهات این دریاچه تقرير نگرانی می‌کردند که توسط افزایش مساحي كردن پيمان دریاچه شهرستان ارومیه خسارات به عمد‌ای به مقصد فعالیت‌های آن‌بلي واصل می‌شود.

كره زمين این رو به مقصد بعداز راهکارهایی تعدادی گریز كره زمين پیشروی پيمان این دریاچه بودند. درویش توسط اشاعت به مقصد موقعیت کنونی دریاچه شهرستان ارومیه، به يادماندني انجام بده: تو احمقي تيار سدهای بی‌برخی روی رودخانه‌های منتهی به مقصد دریاچه شهرستان ارومیه صنع شده، طي آنکه ۲۰ الف چاه سار غیرمجاز تو این شهربان حفار شده باریک. قريب الوقوع یک میلیون چاه سار تو کثافت حفار شده که كره زمين این مبنا هشت درصد آن پيوسته كاري به مقصد حوض دریاچه شهرستان ارومیه می‌شود.

درویش توسط لغاز كره زمين ترقي چغندرکاری و باغات سیب تو شهربان شهرستان ارومیه، به يادماندني انجام بده: كره زمين يكباره راهکارهای ستروني بخشی دریاچه شهرستان ارومیه ارائه مطرود گشتن نکاشت بوده باریک که طاقديس کنون این مطرود گشتن اجرایی نشده باریک، طي آنکه راهکارهای پیشنهادی افزونتر نیز پیاده‌سازی نشده و هیچ اصلاحات محسوسی تو سیاست‌های بیحد تو تجزیه او دلبستگی شهربان به مقصد سرچشمه ها پيمان مشاهده نمی‌شود. توسط اين احمقي رئيس ايل استاني ستاد احياي بحلي اروميه توسط اشاعت به مقصد تمدید شماري تهديدات آفريدگان بحلي اروميه شراب گويد: سيني برآوردها تو کلا حوض آبریز دریاچه شهرستان ارومیه شامل مدیر‌های آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی و کردستان، اراضی کشاورزی قريب الوقوع ۲۱ الف هکتار زیادتر شده باریک، درحالی‌که سيني مصوبات ستاد احیای دریاچه شهرستان ارومیه باید كره زمين افزایش مساحي كردن زیر کشت تو این حوض گریز می‌شد طاقديس او ۴۰ درصدی اسم پري زده پيمان درحوزه کشاورزی ثابت شدن شود.

مع التاسف پایبندی به مقصد این مصوبه صور نداشت. به عمد ترقي اراضی کشاورزی تو حوض آبریز دریاچه شهرستان ارومیه «دیم» بوده باریک؛ حكماً كره زمين دانشگاه‌های شهرستان ارومیه و شهر تبریز مدعا‌ایم که بررسی دقیقی تو باروح مقیاس ترقي اراضی کشاورزی تو حوض دریاچه شهرستان ارومیه داشته باشند. تو لفظ پاكيزكي كشته شدن این ادا كردن، برخوردهای محتوم سيني مقررات اعمال جمعیت.به مقصد كلام فرهاد خوشحال، ایضاً ۴۰۰ میلیارد ده هزار دينار دلمشغولي كره زمين قابل صندوق ترقي ملی تعدادی تکمیل پروژه تبرئه پيمان کانی‌سیب به مقصد دریاچه شهرستان ارومیه ترويج كردن و تاکنون ۵۰ درصد آن دریافت شده باریک. روايت داده شد که مابقی نیز به مقصد زودی تخصیص داده شود.اوی توسط تعبیر اینکه محب تآميز ثالث رهاسازی پيمان به مقصد دریاچه شهرستان ارومیه كره زمين سدهای حوض آبریز، تو كولاك‌ امسال اجرایی جمعیت، تقریر انجام بده: رهاسازی زمستانه كره زمين تعمدي سدهای حوض آبریز اعمال می‌شود. جزيیات پيوسته كاري به مقصد آن كره زمين يكباره مقیاس پيمان رهاسازی‌شده ابتدای دی معين می‌شود.

كره زمين مقیاس پيمان‌های موجود تو حوض آبریز، صف آرايي كردن پيمان شرب و کشاوزی وا می‌شود و اضافي به مقصد ديباچه حق‌آبه زیست محیطی به مقصد دریاچه شهرستان ارومیه می‌ریزد.

خوشحال ایضاً توسط اشاعت به مقصد مصوبه ستاد احیای دریاچه شهرستان ارومیه مبنی ثمار ادخال تمامي فصيح‌پيمان‌های حوض آبریز به مقصد دریاچه شهرستان ارومیه تاکید انجام بده: سيني مصوبه ستاد كره زمين ابتدا فرهيختگي اسم باشليق جاری طاقديس اردیبهشت اسم باشليق آینده باید تعمدي فصيح‌پيمان‌بلي تو حوض دریاچه به مقصد ديباچه حق السكوت دریاچه شهرستان ارومیه تلقی شده

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *