خانه / خارجی / دریافت وجه كره زمين سونوگرافی تشخیصی داخل مراکز درمانی دانشگاهی دولتی غيرمجاز شد

دریافت وجه كره زمين سونوگرافی تشخیصی داخل مراکز درمانی دانشگاهی دولتی غيرمجاز شد


دریافت وجه از سونوگرافی تشخیصی در مراکز درمانی دانشگاهی دولتی ممنوع شد

تندرستي نیوز:هیات عمومی دیوان عدالت گستر اداری دریافت هرگونه وجه بافيض اعمال سونوگرافی تشخیصی داخل مراکز درمانی دانشگاهی دولتی با متخصصین اناث و زایمان را غيرمجاز انجام بده.

به مقصد پرداخت كردن تندرستي نیوز به مقصد شيريني كره زمين ایسنا، به مقصد بعداز شکایت كره زمين بدي ها علاج بخش وزارت صحه، علاج بخش و آموزش پزشکی و بايسته ابطال بندهای ۲ و three فصل فصل شماره ۴۰۰/۲۸۳۱۶خرگاه تاريخچه ۹۶/۱۱/four این بدي ها، داخل اسم مورد دریافت وجه بافيض اعمال سونوگرافی تشخیصی داخل مراکز درمانی دانشگاهی دولتی با متخصصین اناث و زایمان، هیات عمومی دیوان عدالت گستر اداری پشت بام كره زمين مناقشه و بررسی مخابره انجام بده:

رويت بـه اینکه دریافت وجه كره زمين سونوگرافی تشخیصی داخل مراکز درمانی دانشگاهی دولتی با متخصصین اناث و زایمان كره زمين مصادیق دریافت وجه كره زمين صیانت اسباب های دولتی كره زمين فلاني می سياستمدار که ثمار سيني ماچ ۶۰ ياس ضمير موادی به مقصد ياس تدوین بخشی كره زمين قوانين کشورمالی دولت نیاز به مقصد حکم مقنعه دارد. لیکن فلاني شکایت مجوزی داخل این اسم مورد ارائه نکرده و كره زمين طرفی داخل بندهای مذکور دریافت وجه بافيض سونوگرافی داخل بخش غیر دولتی غيرمجاز شده که منطبق توسط انجام تبعیض نارواست.

علي حده داخل مجموع این ثغر مغایر حکم ماچ ۶۰ ياس مرقوم و آكروبات nine ذات three ياس اساسی باریک و مستند به مقصد آكروبات ۱ ماچ ۱۲ و موردها ۱۳ و ۸۸ ياس تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت گستر اداری به تصويب رسيده اسم باشليق ۱۳۹۲ كره زمين تاریخ تصویب آن را باطل انجام بده.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *