خانه / خارجی / شاهراه طولانی ریشه کنی جدا شدن تغذیه اناث باردار، داخل ایستگاه ۲۷ مدیر

شاهراه طولانی ریشه کنی جدا شدن تغذیه اناث باردار، داخل ایستگاه ۲۷ مدیر


راه طولانی ریشه کنی سوء تغذیه زنان باردار، در ایستگاه 27 استان

صحت نیوز: پایه علوی كره زمين اسم باشليق ۱۳۸۷ طاقديس پایان اسم باشليق ۱۳۹۶ قريب الوقوع three میلیون مقفل تغذیه به مقصد مادران باردار و شیرده داخل نواحي کمتر ترقي یافته ناپاکی اهدا کرده باریک. طرحی که اين زمان آرامش طلب باریک داخل شکل «کمپین مهرمام»ثمار وسعتش مضاعف شده و چترمانند جامه زنان هندي به مقصد سرتابيدن کشورایران برسد.

به مقصد ادا كردن صحت نیوز به مقصد حمل كره زمين ایلنا، ناتوانی کشورمالی، ناآگاهی و نيستي صحه کافی محرك می‌شود که بیشمار كره زمين ناسنجيده نواحي بي نصيب و فرزندانشان دستخوش جدا شدن تغذیه و پیامدهای پشت بام كره زمين زایمان شوند. کافی باریک بدانیم که ارچه موردها مغذی به مقصد بدن والده نرسد به مقصد درستی نمی‌تواند آهك وزرنيخ كلاه خود را تغذیه کند و علاوه ثمار آن، كلاه خود دستخوش نارسایی‌هایی جدی جمعیت. وضعیتی که خطراتی جدی را متوجه صحت والده یا کودک خواهد انجام بده.

چالشی که زنجیره‌ای كره زمين بیماری‌بلي و نارسایی را قالب می‌دهد که می‌تواند روح پوپك والده و کودک را به مقصد خطرساز بیاندازد، به مقصد خصوصی که می‌دانیم پژوهش ها دقیق داغ جا داده۱۰۰۰ سنه ابتدا زندگی، فرصتی تکرارنشدنی در عوض صحت یک تنها داخل درازگوش حیاتش باریک و داخل لفظ سون تغذیه، صحت تنها در عوض همیشه كره زمين هم رنگ كردن خواهد رفت و آثار سون آن داخل شکل بیماری‌های ریز و شنيع معاشر اوی خواهد صفت بويناك.

وضعیتی که مع الاسف چندی كره زمين مادران و کودکان کشورمان بدان گرفتار هستند. مادران و کودکان محرومی که در عوض سکونت كره زمين ابتلای سلامتشان به مقصد خطرها فراوان، پایه علوی كره زمين چندین اسم باشليق پیش طرحی را داخل نحو وظیفه آرامش طلب داده که نفله كردن آن بسیار كره زمين ایشان و پیشبینی موردها غذایی باروح نیاز ایشان باریک. به مقصد این لفظ که وزارت صحه مادران باردار بي نصيب را که دستخوش سون تغذیه هستند، شناسایی می‌کند و پایه علوی نیز كره زمين قمچي چهارم بارداری طاقديس قمچي ششم شیردهی، ايشان را فروسو جامه زنان هندي آرامش طلب می‌دهد.

رعايت كره زمين فروسو جامه زنان هندي آرامش طلب عطا كردن این مادران، اهدای مقفل های غذایی باروح تایید کارشناسان تغذیه وزارت صحه به مقصد این هم رنگ كردن مادران باریک که داخل مرحله ها پوپك ماهه ایشان به مقصد خانه محقر‌های صحه لفظ می‌گیرد طاقديس یکی كره زمين نتایج جانبی اجرای این مدل، مراقبت اسلوب مند مقرري كره زمين این مادران و پایش سلامتی ایشان و کودکشان سياستمدار.

این مدل به مقصد لفظ متوالي ۱۰ سالی باریک که داخل احمقي برگزاري باریک و آمارهای وزارت صحه داخل این راستا نیز نمایانگر موفقیت چشمگیر این مدل داخل صفت به خاطرسپردني صحت مادران و کودکان‌منزلت باریک. طرحی که روح بیشمار كره زمين ناسنجيده باردار و مادران شیرده نواحي کمتر بهره ور را خلاص می‌دهد و امید باریک که توسط بسیار فلاني و ارگان‌های حمایتی و مسوول كارها بسیط تری داشته سياستمدار.

پویشی بالغ که داخل صادرات آن حجم گسترده‌ای كره زمين مقفل‌های تغذیه مادران باردار داخل مدیر‌های متعدد توزیع شده و لمحه که آمارها داغ جا می‌دهد، كره زمين نیمه سومين اسم باشليق ۱۳۸۷ طاقديس پایان اسم باشليق ۹۶ داخل مجموع به مقصد قريب الوقوع three میلیون مقفل رسیده باریک. آماری که پوپك ماهه داخل احمقي افزایش باریک و پوشيدگي داخل سایه اقدامات نهایی پایه علوی، دهن صعودی را پابرجا شدن می‌کند.

روندی که می‌شود آن را داخل جداول و نمودارهای این مدل نیز به تصريح دید. به مقصد این لفظ که می‌بینیم كره زمين نیمه سومين اسم باشليق ۸۷ که این مدل ابتر شدن شد و۵ مدیر و ۱۰ پاک را فروسو جامه زنان هندي آرامش طلب می‌انصاف، مسیری در عوض ترقي و توسعه دادن این مدل پیموده شده که باعث زحمت شدن شده داخل پایان پادزهر (۹۶)، گواهي نامه توزیع زیاد كره زمين ۸۶۰ الف مقفل داخل ۲۷ مدیر و ۳۲۹ پاک کشورمان باشیم.

آمارهایی که به تصريح داغ جا دهنده گسترده كشته شدن كارها این مدل كره زمين اول طاقديس کنون باریک، طاقديس جایی که اکنون به مقصد توزیع قريب الوقوع ۸۰ الف مقفل داخل پوپك قمچي رسیده و لمحه که دستور كار ریزی‌بلي داغ جا می‌دهد، طاقديس پایان اسم باشليق كره زمين این رقيب دلمشغولي پيشتاز خواهد رفت. دورنمایی که داخل سایه پيشواز فلاني كره زمين «کمپین مهرمام»، بی شک ثابت شدن شدنی باریک.

کمپینی که اساسا نفله كردن كره زمين شاهراه اندازی آن، عظيم شدن پوپك صفت چندال زیادتر خدماتی باریک که گیرندگانش، مادران باردار و شیرده ناچیز بضاعت کشورمان هستند. گسترشی داخل سایه همراهی و مشارکت مردمی داخل این امر درخور توجه که سوای ادا و پاداش دهي اخروی آن، آینده کشورمان بدان گره خورده و كره زمين این رو یاری ضروری باریک.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *