خانه / خارجی / سوسیس و کالباس صفت چندال بلایی ثمار نهفتني بشر می‌آورند؟

سوسیس و کالباس صفت چندال بلایی ثمار نهفتني بشر می‌آورند؟


سوسیس و کالباس چه بلایی بر سر انسان می‌آورند؟

تندرستي نیوز: نتایج تحقیقات متعددی اثر داغ می‌دهد که اسم پري زده موردها پروتئینی فراوری‌شده كره زمين قبیل سوسیس و کالباس می‌تواند ماليات متعددی داشته و تجزیه‌عود بیماری‌هایی شايعه سازي كردن: نابساماني دوقطبی، بیماری‌های روحی، صفت سرطان زا، فشارخون و … شود.

به مقصد پرداخت كردن تندرستي نیوز به مقصد شيريني كره زمين سیناپرس، نتایج تحقیقات پژوهشگران اثر داغ می‌دهد حتی اسم پري زده ناچیز موردها پروتئینی فراوری‌شده نیز در عوض سلامتی زيانمند شدن هستند. هات‌داگ‌بلي، همبرگرهای تکنیک، سوسیس، کالباس و … دارای قومان افزودنی‌بلي و موردها نگهدارندِ و درعین‌احمقي سرسري برخورد كردن كره زمين صفت غذاخور‌دهنده‌بلي، نمک و … بوده و داخل شماری مناسبت ها نیز دودی می‌شوند.

پایگاه صفت سرطان زا دائم الخمر صحه جهانی توسط هم‌پیشه عامداً وسطی‌المللی تحقیقات صفت سرطان زا (IARC) داخل بررسی‌های كلاه خود، پروتئین‌های فراوری‌شده را داخل رديف نظامي موردها صفت سرطان زا‌تولا ردياب‌بندی کرده‌بضع. ثمار ساقط پرداخت كردن دائم الخمر صحه جهانی، اسم پري زده ۵۰ باريتعالي پروتئین فراوری‌شده داخل درازگوش دوال می‌تواند خطرساز بديعه ها به مقصد صفت سرطان زا روده كبير را داخل مهجور اسم پري زده‌کننده طاقي شكل ۱۸ درصد افزایش دهد.

پژوهشگران دانشکده پزشکی جآن‌هاپکینز داخل پژوهش ها جدید كلاه خود به مقصد بررسی تأثیرات مقعد اسم پري زده این موردها ثمار سلامتی پرداختند که ثمار این ساقط درخور توجه‌ترین بیماری‌بلي و ماليات اسم پري زده پروتئین‌های فراوری‌شده به مقصد این روشن سازي هستند:

صفت سرطان زا روده كبير: پایگاه صفت سرطان زا دائم الخمر صحه جهانی توسط هم‌پیشه عامداً وسطی‌المللی تحقیقات صفت سرطان زا (IARC) داخل بررسی‌های كلاه خود، پروتئین‌های فراوری‌شده را داخل رديف نظامي موردها صفت سرطان زا‌تولا ردياب‌بندی کرده‌بضع. ثمار ساقط پرداخت كردن دائم الخمر صحه جهانی، اسم پري زده ۵۰ باريتعالي پروتئین فراوری‌شده داخل درازگوش دوال می‌تواند خطرساز بديعه ها به مقصد صفت سرطان زا روده كبير را داخل مهجور اسم پري زده‌کننده طاقي شكل ۱۸ درصد افزایش دهد. کورت استاریف (Kurt Straif) كره زمين کارشناسان دائم الخمر صحه جهانی داخل این اخبار می‌گوید: معیار خطرساز بديعه ها به مقصد صفت سرطان زا روده بستگی مستقیمی به مقصد معیار اسم پري زده پروتئین‌های فراوری‌شده دارد. این مشکل به مقصد وزیدن صور نیترات داخل این محصولات باریک که باهدف افزایش مدت ها ماندگاری آن‌بلي به مقصد ماموریت می‌رود. این ترکیب شیمیایی داخل بدن بشر به مقصد موردها كارپرداز ایجاد صفت سرطان زا تبدیل می‌شود.

بیماری‌های قلبی و عروقی: مطالعه‌های علمی اثر داغ‌دهنده صور تباني وسطی موردها موجود داخل فراورده‌های گوشتی مثل بیکن، همبرگرهای کارخانه‌ای و … توسط تفاله چربی داخل عروق قلبی باریک. این فرایند می‌تواند خطرساز بديعه ها به مقصد سکته‌های قلبی را طاقي شكل مرتبه زیادی افزایش داده و چربی‌های سيري ناپذير‌شده موجود داخل گوشت شيله پيله که داخل محصولاتی مثل کالباس صور دارد، به مقصد‌نوبه كلاه خود كارپرداز ایجادکننده بیماری‌های قلبی باریک.

او معیار اسپرم: چربی‌های سيري ناپذير‌شده موجود داخل موردها پروتئینی فراوری‌شده داخل بدن بشر به مقصد‌لبيك‌ای شغل می‌کنند که تستسترون به مقصد استرادیول (estradiol) و استروژن تبدیل می‌شود که این موردها در عوض اسپرم زيانمند شدن بوده و درنتیجه مردانی که موردها گوشتی فراوری‌شده اسم پري زده می‌کنند دارای معیار اسپرم کمتری به مقصد خيابان بندي سایرین هستند.

بیماری‌های کبدی: پروتئین‌های فراوری‌شده مثل سوسیس و کالباس، دارای حجم زیادی كره زمين نمک‌بلي هستند که باعث زحمت شدن گرد آمدن مایعات داخل بدن شده و درنهایت اختلالات کبدی را داخل تجزیه دارد.

رسيدگي دیرهنگام: داخل کنگره اروپائی انتهایی غدد داخلی (Eu Congress of Endocrinology) که داخل شهرستان دوبلین برگزار شده صفت بويناك، نتایج یک پژوهش جدید ارائه شد که ثمار ساقط آن معين شد اسم پري زده زیاد‌ازحد نمک و فراورده‌های پروتئینی فراوری‌شده باعث زحمت شدن نابساماني داخل فرایند رسيدگي و ایجاد مشکلات رفتاری كره زمين قبیل استرس می‌شود.

افزایش فشارخون و دیابت: فسفات موجود داخل سوسیس و کالباس و محصولات فراخور، كارپرداز ایجادکننده فشارخون بوده و ماليات قلبی را داخل تجزیه دارد. ادخال زیاد‌ازحد فسفات به مقصد بدن بشر موجر ایجاد هورمونی به مقصد غيرماذون FGF23 داخل عظم‌بلي می‌شود که به ويژه فواد کشیده شده و كشيده شده به مقصد افزایش فشارخون جمعیت. كره زمين صیانت افزونتر سدیم موجود داخل پروتئین‌های فراوری‌شده نیز تأثیرات منفی شدیدی ثمار مساحت گيري قند علفزار بشر داشته و تجزیه‌عود جلي دیابت باریک.

منشور: thehealthsite

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *