پنج شنبه , خرداد ۲ ۱۳۹۸
خانه / خارجی / جبان مورد بحث قوانین داخل سکونت كره زمين اسیدپاشی

جبان مورد بحث قوانین داخل سکونت كره زمين اسیدپاشی


ضرورت اصلاح قوانین در پیشگیری از اسیدپاشی

تندرستي نیوز:سخنگوی وزارت صحه داخل نوشتاری، به مقصد مشکل اسیدپاشی اشاعت انجام بده و قول: تعدادی سکونت كره زمين اسیدپاشی نیاز به مقصد اصلاحات و مورد بحث قوانین باریک.

به مقصد ادا كردن تندرستي نیوز به مقصد شيريني كره زمين محبت، دکتر ایرج حریرچی نوشت: اسیدپاشی (acid throwing or acid assault) یکی كره زمين اقربا شدید ستيزه گري بوده که زیادتر علیه اناث لفظ نفس كشيدن و ممکن باریک داخل مواردی كشيده شده به مقصد اجمال قربانی نیز شود. شایع ترین قسم اسیدی که بکار می رود، اسید سولفوریک یا اسید نیتریک باریک. اسیدپاشی سوزباد‌ای باریک که خير در انديشه فرو رفتن كشتگر، بلکه حسب معمولً تعدادی مقابله بمثل و نابودگی زندگی اجتماعی و آینده قربانی اعمال می‌شود. اسید ماچ‌ای باریک که شاخ‌بلي كره زمين آشنا آن می‌گذرد، اما به مقصد نگرش نمی‌رسد که پدیده اسیدپاشی قدمتی زیادتر كره زمين صد و پنجاه اسم باشليق داشته سياستمدار.

اسیدپاشی داخل کشورهایی که كره زمين نگرش ترقي اجتماعی و اقتصادی داخل کیفیت نیکی نیستند و شکاف جنسیتی و ستيزه گري علیه اناث و کودکان داخل ايشان بیش باریک، زیادتر دیده می‌شود. این پدیده داخل کشورهای زیادی داخل کیهان دیده می‌شود و داخل کشورهایی که شایع‌نمناك باریک، یعنی کشورهای جنوب آسیا، خرابكاري‌ای زیادتر كره زمين پنجاه اسم باشليق ندارد. داخل کشورافغانستان، داخل دوران حکومت خوب منسوب ومربوط به مكتب‌های دخترانه تعطیل شده و اسیدپاشی ثمار لفظ بنابراين منسوب ومربوط به مكتب‌ای راتبه شده صفت بويناك. داخل کشوربنگلادش اسیدپاشی حسب معمولً شکلی كره زمين ستيزه گري خانگی باریک. داخل کشورایران تقریباً داخل ۹۰درصد ميراث ها اسیدپاشی، قربانی اناث هستند. شماری كره زمين خواستگارانی که داخل روابط عشقه شکست می‌خورند توسط اسیدپاشی ثمار لفظ جانجاني موردنظرشان (در انديشه فرو رفتن تخریب زیبایی اوی) مقابله بمثل گیری می‌کنند. شماری كره زمين کارشناسان قوانین پيوسته كاري به مقصد اسیدپاشی را مساوي شدن کافی به زندان انداختن نمی‌دانند. کشوربنگلادش یکی كره زمين بالاترین ادا كردن ميراث ها اسیدپاشی را داخل وسطی سایر کشورها ثروتمند می سياستمدار بطوریکه كره زمين اسم باشليق ۱۹۹۰ طاقي شكل اسم باشليق ۲۰۱۳ قريب الوقوع ۳۵۱۲ باروح اسیدپاشی ادا كردن شد. داخل کشورپاکستان و کشورهند دلمشغولي مبنا اسیدپاشی بیش باریک و هرساله زیادتر می شود. كره زمين سایر کشورها می جريان به مقصد کشورکامبوج، کشورویتنام، کشورلائوس، فوك کنگ، کشورچین، انگلیس، کشورآفریقای جنوبی، کشوراوگاندا، کشورجامائیکا و اتیوپیاشاره رويش. این پدیده داخل کشورایران و کشورافغانستان و کشورعربستان سعودی و كناردريا دلمشغولي صور دارد.

سيني آمار داخل آلودگی انگلیس داخل وسطی اسم باشليق‌های ۲۰۱۱ طاقي شكل ۲۰۱۲، مبنا ۱۰۵ باروح قربانی اسید پاشی شده بضع که كره زمين این وسطی هشتاد درصد قربانیان را اناث تشکیل می‌دادند. انگیزه‌های اصلی این اقدامات به مقصد درستی معين نیست اما داخل این وسطی می‌جريان كره زمين عياري، ستيزه گري خانگی یا سوزباد‌های تصادفی غيرماذون سرما. كره زمين سایر علل می جريان به مقصد فعالیت های سیاسی و اجتماعی اشاعت رويش.

یکی كره زمين معدود مطالعه‌بلي داخل این بنیان داخل کشورایران، پژوهشی باریک که داخل بیمارستان سوختگی مطهری ختنه شده باریک. داخل این پژوهش معين شد که داخل اختصاصی ۶ اسم باشليق، كره زمين خرداد ۱۳۸۳ طاقي شكل محبت ۱۳۸۹، ۵۹ باروح اسیدپاشی داخل بیمارستان سوختگی مطهری شهرستان تهران بستری شدند. ثمار فتاده این مطالعه ۵۱ درصد قربانیان نامويه و ۴۹ درصد جانجاني بودند و پنج دورويي كره زمين ايشان بيدين نماندند. لفظ و پذیرایی فوقانی بدنه زیادتر كره زمين پوپك جای دیگری پامال كردن سوزباد آرامش طلب نفس كشيدن بودند و اسیدپاش حسب معمولً یکی كره زمين اعضای نزدیک خن یا وابسته بودن بودند. بیشترین دلایل اسیدپاشی، خواستگاری ناكامروا، اخبار بيرون كره زمين چارچوبه ازدواج یا بايسته متاركه شريفه صفت بويناك. عواملی مانند تنگ راه، کیفیت بد اجتماعی و اقتصادی و کلاهبرداری کشورمالی دلمشغولي كره زمين افزونتر عوامل شایع بودند. نیمی كره زمين اناث پامال كردن سوزباد شو یا وابسته بودن افزونتر آرامش طلب نفس كشيدن بودند و بقیه ايشان باروح پامال كردن مبانيت غریبه حقيقت شدند. نجيبان قربانی نیز داخل زیادتر ميراث ها پامال كردن سوزباد مبانيت غریبه (۳۶٪)، پوشيده ماندن (۳۵٪)، داخل حین دعوا (۱۷٪) یا قربانی سوزباد همسرشان (۱۲٪) بودند. ميانه بالا صحنه قربانیان ۳۶ اسم باشليق و ميانه بالا سوختگی ۳۰ درصد صفت بويناك. اکثر قربانیان نامويه عزب و اکثر قربانیان جانجاني متأهل بودند.

اسیدپاشی آسیب شدیدی به مقصد قربانی واصل می‌کند که حسب معمولً ماندگار باریک و علاوه ثمار آسیب‌های دشواری ماندگار كره زمين يكباره نابینایی، می‌تواند آسیب‌های روانی جدی مانند افسردگی، نابساماني استرس پشت بام كره زمين سانحه (PTSD)، بيم و حتی اعتیاد و خودکشی را به مقصد هم مقام هم پياله داشته سياستمدار. بطورکلی اسیدپاشی می تواند عالم ها طولانی اختصاصی دشواری، روانی، اجتماعی و اقتصادی را تعدادی مهجور قربانی به مقصد هم مقام هم پياله داشته سياستمدار. اسید به سبب خاصیت خورندگی و گرمایی که ایجاد می‌کند به مقصد نستوه‌بلي آسیب می‌زند. حسب معمولً لفظ قربانی پامال كردن اسیدپاشی آرامش طلب می‌گیرد. غالباً خطرساز مشکلات تنفسی، باآزرم راود (سپتی‌سمی)، نارسایی کلیه و نهایتاً اجمال، قربانیان اسیدپاشی را خطرات می‌کند. اسید محرك اجمال نستوه و سوختگی آن می‌شود، پس ازآن كره زمين كره زمين وسطی آوردن پوسه، چربی زیر پوسه را گدازش کرده و به مقصد عضلات و حتی عظم قدرت می‌کند. داخل سوزباد به مقصد لفظ، حسب معمولً پلک و مژه و لبها کاملاً كره زمين وسطی می‌زيت و بینی و سمط دلمشغولي ممکن باریک کاملاً تخریب شود. نكراء ضایعه به مقصد قسم و قوام اسید، اختصاصی چنین که پشت بام كره زمين سوزباد، شستشو و رقیق كشته شدن كشته شدن اسید اعمال می‌شود، و تيزپر تبرئه قربانی به مقصد پایگاه تخصصی بستگی دارد.

تعدادی سکونت كره زمين اسیدپاشی نیاز به مقصد اصلاحات و مورد بحث قوانین باریک به مقصد لبيك ای که خاصیت بازدارندگی آن افزایش یابد. ایضاً داخل کم‌شده كره زمين کشورها كره زمين دلشكستگي حذف آخرواژه شكسته اسید كاربرد کرده بضع. داخل لفظ رويداد اسیدپاشی نیاز به مقصد ایجاد پیمان بازتوانی مهجور قربانی می سياستمدار که داخل کشورهای محبوس به مقصد این پدیده كره زمين يكباره کشوربنگلادش، دائم الخمر های غیر دولتی (NGOs) بطور مدت تعدادی بازتوانی قربانیان اسید پاشی قالب نفس كشيدن و فعالیت می کنند و فعاليت ها یاری قضایی (وکیل)، درمانی، مشاورت ای و کشورمالی مهيا می کنند.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *