خانه / خارجی / ماليات «سیگاری تحمیلی» توافق داشتن/رويداد سکته های قلبی و مغزی

ماليات «سیگاری تحمیلی» توافق داشتن/رويداد سکته های قلبی و مغزی


عوارض «سیگاری تحمیلی» بودن/وقوع سکته های قلبی و مغزی

صحت نیوز:ماليات موردها دخانی علاوه ثمار اینکه اسم پري زده کنندگان این موردها را ریسک می کند، سایر افرادی که تو نزول ده استنشاق وافور موردها دخانی آرامش طلب دارند را نیز ریسک می کند که اصطلاح شده «سیگاری تحمیلی» تلقی می شود.

به مقصد پرداخت كردن صحت نیوز به مقصد حمل كره زمين محبت، پوپك کسی که وافور تحمیلی موردها دخانی (وافور احتمالاً كره زمين مشتعل شدن پايين سیگار، قلیان و وافور نتيجه بازدم اسم پري زده کننده) را استنشاق کند یا به مقصد عبارت افزونتر پوپك تنها غیرسیگاری که به مقصد لفظ غیرداوطلبانه تو اعراضگر وافور موردها دخانی (سیگار، قلیان) آرامش طلب گیرد« سیگاری تحمیلی» نامیده می شود.

اقربا وافور تحمیلی سیگار

وافور اولیه؛ بخشی كره زمين وافور باریک که كره زمين باطني سیگار و دودزاها رد شدن می کند و آن وقت واصل سق و ریه تنها سیگاری می شود و باعث زحمت شدن جلي بیماری تو تنها سیگاری می شود.

وافور ثانویه؛ مستقیما كره زمين نوک شيوا و تو احمقي حرفه كار سیگار و در عرض وافور نتيجه كره زمين بازدم تنها سیگاری به مقصد بعداز پک تكاپو كردن به مقصد سیگار كره زمين ریه تنها سیگاری بيرون و واصل محیط می شود و با اطرافیان تنها سیگاری استنشاق می شود و زیان بارتر كره زمين وافور اولیه باریک.

وافور ثالثیه؛ ذرات و زهرها وافور سیگار، قلیان تو جو منتشر شده و روی اشیا و لباس و موی تنها سیگاری می نشیند و ارچه کودک تو مراوده توسط این اشیا یا تو پهلو تنها سیگاری آرامش طلب بگیرد آلاینده بلي واصل بدن کودک می شود.

وافور سیگار مضرتر باریک یا قلیان

خیلی كره زمين فلاني ثمار این باورند که قريحه قلیان كار بزرگ کمتری خيابان بندي به مقصد سیگار دارد، تو صورتی که قلیان خير تكوين مساوي شدن سیگار اعتیادآور باریک بلکه به مقصد وزیدن شیوع كاربرد كره زمين آن حمایت مضرتر كره زمين سیگار باریک، مبانيت تو پوپك خون گير و بازدم وافور زیادتری را توسط شهواني های عمیق نمناك خيابان بندي به مقصد پک سیگار فرو می دهند و این دهن ممکن باریک طاقي شكل یک وقت نما به مقصد درازگوش انجامد.

كاربرد مشترک كره زمين لوله های قلیان و چرب اسانس های پارادوكس و فرآمورده ها ای، بیماری های عفونی مانند تبخال، سل، هپاتیت و حساسیت و آلرژی ایجاد می شود.

پوپك نخ سیگار، مواجه نزد توسط ۱۲ پک و پوپك پک ۳۰ میلی لیتر وافور واصل ریه می شود. توسط پوپك پک قلیان ۴۰۰ میلی لیتر وافور واصل ریه می شود.

بیماری های مرگبار دخانیات

بیماری های قلبی و عروقی یکی كره زمين خطير ترین علت های اجمال و میر مبانيت تو جمعناتمام کشورهای كره خاكي باریک. اکنون كره زمين پوپك ثلاث باروح اجمال و میری که تو كره خاكي مندرج می شود، یک باروح آن كره زمين بیماری های قلبی و یا سکته های مغزی احتمالاً می شود. متمايز ساختن ۸۰ درصد اجمال های احتمالاً كره زمين بیماری های قلبی و عروقی، تو کشورهای توسط دخل ناچیز یا ميانه بالا رخ می دهد.

دخانیات یکی كره زمين علت های به عمد اجمال های احتمالاً كره زمين بیماری های قلبی و عروقی باریک به مقصد لبيك ای که قريب الوقوع ۲۰ درصد این لبيك اجمال بلي كره زمين اسم پري زده دخانیات منتج ازپژوهش می گیرد.

پیامدهای بیماری های قلبی و عروقی كره زمين يكباره اجمال های ناگهانی، بیماری های مغزی-عروقی و بیماری های عروق پیرامونی به مقصد تدریج تو احمقي عظيم شدن باریک.

اجمال و میر احتمالاً كره زمين بیماری های قلبی و عروقی تو بین مبانيت سیگاری خيز مواجه نزد زیادتر كره زمين مبانيت غیرسیگاری باریک.

مطالعه ها مختلف داغ جا داده باریک که میان اسم پري زده دخانیات و اجمال و میر احتمالاً كره زمين بیماری های قلبی، تباني مستقیمی صور دارد.

به مقصد كلام محققان، این تباني تو بین جوانان سیگاری زیاد كره زمين خيز مواجه نزد قوی نمناك كره زمين بزرگسالان باریک.

دکتر محمدرضا مسجدی دبیرکل خواهد شد تلاش توسط دخانیات، تو گفتگو توسط خبرنگار محبت، قول: اسم پري زده دخانیات، كار بزرگ سکته قلبی را تو افرادی که تو اعراضگر وافور سیگار آرامش طلب دارند، افزایش می دهد. سيني تحقیقات ختنه شده، این كار بزرگ تو اناث زیادتر كره زمين نجيبان باریک و به مقصد صحنه نیز ارتباطی ندارد، به مقصد عبارت افزونتر، می تواند تو پوپك سنی همزباني بیفتد.

به مقصد كلام اوی، احيانا بديعه ها به مقصد بیماری های قلبی تو آن رديف نظامي كره زمين اناث سیگاری که كره زمين مشيد های ضدبارداری نیز كاربرد می کنند، ۲۰ طاقي شكل ۴۰ درصد زیادتر كره زمين اناث سیگاری باریک که كره زمين این مشيد بلي كاربرد نمی کنند.

مسجدی آدم كردن انصاف: احيانا رويداد سکته مغزی تو مبانيت سیگاری ۴ مواجه نزد افرادی باریک که دورباد دخانیات اسم پري زده نکرده بضع. هواپيما اینکه احيانا سکته مغزی تو اناث سیگاری، طاقي شكل مرتبه محسوسی زیادتر كره زمين اناث غیرسیگاری باریک و اسم پري زده مصادف سیگار و داروهای ضدبارداری می تواند احيانا سکته مغزی را طاقي شكل تا چه وقت مواجه نزد افزایش دهد.

اسم پري زده سیگار محرك می شود طاقي شكل عواض احتمالاً كره زمين تراكم راود فوق به مقصد خصوصی نابساماني تو عملکرد کلیه بلي (نفرواسکلروز) تشدید شود و این می تواند بنیان عود تراكم راود بدخیم سياستمدار.

كار بزرگ بديعه ها به مقصد بیماری های قلبی و عروقی حتی تو لفظ اسم پري زده ناچیز دخانیات نیز جلي پیدا می کند. به مقصد عبارت افزونتر، حتی اسم پري زده یک یا خيز نخ سیگار تو دوال می تواند كار بزرگ بیماری های قلبی و عروقی را افزایش دهد.

استنشاق وافور محیطی سیگار

مطالعه ها جدید داغ جا داده که وافور محیطی دخانیات، یکی كره زمين عوامل بنیان عود بیماری انسداد عروق قلبی باریک. استنشاق وافور محیطی سیگار می تواند كار بزرگ اجمال احتمالاً كره زمين انسداد عروق قلبی را تو مبانيت غیرسیگاری به مقصد مقیاس ۲۰ طاقي شكل ۷۰ درصد افزایش دهد.

احيانا رويداد بیماری انسداد عروق قلبی تو آن ردياب كره زمين مبانيت غیرسیگاری که تو اعراضگر وافور محیطی سیگار آرامش طلب دارند، ۱.۲۵ مواجه نزد سایر مبانيت غیرسیگاری باریک. سيني پژوهش ای تو کشورچین، زنانی که همسرانشان دخانیات اسم پري زده می کردند، ۲۴ درصد زیادتر كره زمين سایر اناث به مقصد بیماری انسداد عروق قلبی دستخوش شده بودند. در عرض زنانی که تو قابل ماموریت كلاه خود تو اعراضگر وافور محیطی سیگار آرامش طلب داشتند ۸۵ درصد زیادتر كره زمين سایر اناث به مقصد این بیماری محبوس می شدند.

مبانيت غیرسیگاری که تو اعراضگر وافور محیطی سیگار هستند، ممکن باریک دستخوش نابساماني عملکرد اسباب گشت راود شوند و به مقصد این علت، احيانا رويداد سکته مغزی تو ايشان افزایش می یابد.

آثار شهر ترک دخانیات

علي الفور پشت بام كره زمين شهر ترک دخانیات، موقعیت کلی سلامتی مبانيت افضل می شود و تو اختصاصی یک طاقي شكل خيز اسم باشليق پشت بام كره زمين شهر ترک، كار بزرگ حملات قلبی به مقصد تدریج و به مقصد صفت منسوب به طوس چشمگیری کاهیده می یابد.

سيني پرداخت كردن دائم الخمر جهانی صحه، یک اسم باشليق پشت بام كره زمين شهر ترک دخانیات، كار بزرگ رويداد بیماری عروق قلبی طاقي شكل ۵۰ درصد و تو اختصاصی ۱۵ اسم باشليق پس ازآن، كار بزرگ نسبی اجمال احتمالاً كره زمين این بیماری بلي تو تنها سیگاری مساوي شدن مبانيت غیرسیگاری کاهیده می یابد.

مطالعه ها مختلف داغ جا داده بضع که پنج اسم باشليق پشت بام كره زمين شهر ترک دخانیات با مبانيت سیگاری، احيانا سکته مغزی تو آنان طاقي شكل مرتبه مبانيت غیرسیگاری کاهیده می یابد.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *