پنج شنبه , خرداد ۳۰ ۱۳۹۸
خانه / خارجی / عکس/ مسافرکش‌های عاقبت بيني این انتيم را شناسایی کنند

عکس/ مسافرکش‌های عاقبت بيني این انتيم را شناسایی کنند


صحت نیوز:دوراندیشی مرکز هشتم پلیس آگاهی شهرستان تهران كبير كره زمين دستگیری قطاع الطريق زنی نبا انصاف که داخل جامه زنان هندي فاصله و یا مدل دوستی مبادرت كردن به مقصد عياري كره زمين رانندگان می‌انجام بده، نبا انصاف.

به مقصد پرداخت كردن صحت نیوز، كلوپ خبرنگاران بالنتيجه نوشت: سرهنگ علی عزیزخانی دوراندیشی مرکز هشتم پلیس آگاهی شهرستان تهران كبير كره زمين دستگیری قطاع الطريق زنی نبا انصاف که داخل جامه زنان هندي فاصله و یا مدل دوستی مبادرت كردن به مقصد عياري كره زمين رانندگان می‌انجام بده، نبا انصاف. کاهش داخل عقبنشینی این نبا قول: ساق دست ۱۶:۳۰ زمان وقوع ۲۶ شهریور قمچي فردی داخل خیابان قزوین درحالیکه سد كره زمين متواری كشته شدن یک بيگم شده صفت بويناك، توسط مرحله ها به مقصد بازجست سير کلانتری کلانتری ۱۱۲ ابوسعید به مقصد مأموران مخابره انجام بده که این بيگم مبادرت كردن به مقصد عياري كره زمين تو ماشین کاهش کرده باریک.

توسط تبرئه راننده‌ی خودرو مسافرکش و ایضاً انتيم دستگیر شده به مقصد اتهام عياري، راننده داخل مدل شکایتش ديباچه روايات: این بيگم را به مقصد ديباچه فاصله كره زمين میدان شورش و به مقصد سرمنزل میدان قزوین سواره ماشین کردم؛ داخل میدان قزوین این بيگم كره زمين ماشین پیاده شد، اما پشت بام كره زمين طی مسیر کوتاهی متوجه عياري محتویات تو داشبورد ماشین كلاه خود شدم؛ سریعا به مقصد میدان قزوین برگشتم و توسط کمی چرخیدن داخل حيطه نفوذ میدان قزوین كامياب به مقصد شناسایی این بيگم شدم؛ این بيگم به مقصد محض مشاهده بنده قصد متواری كشته شدن كره زمين قابل را روايات که توسط به دلیل اینکه اهالي دستگیر شد.

داخل تحقیقات اولیه، در معرض اتهام خوش خدمتي كردن را بنام “تعزيت دار” معرفی کرده صفت بويناك، اما پشت بام كره زمين تبرئه به مقصد مرکز هشتم پلیس آگاهی شهرستان تهران كبير اوی به مقصد ديباچه یکی كره زمين مجرمان پيشينه دار بنام پرنيان شناسایی شد؛ بررسی ساحل ها متهمه حکایت كره زمين آن روايات که اوی طی اسم باشليق‌های ماضي شهرستان بار‌بلي به مقصد اتهام ارتکاب متعدد “عياري‌های مختلف كره زمين تو خودرو”، “مشارکت داخل عياري مسلحانه و تعبیه ثروت مسروق”، “دایر وزیر ها مراکز لهيدگي” و “میشود موردها پرده نشينيان”، كره زمين اسم باشليق ۱۳۸۶ طاقديس ۱۳۹۴ شهرستان بار‌بلي دستگیر و عازم شدن محبس شده باریک.

این انتيم که پشت بام كره زمين شناسایی هویت واقعی و کشف تا چه وقت گوشی تلفن هم محفل دارای پيشينه عياري به مقصد شیوه داراي تناسب (عياري كره زمين رانندگان مسافرکش) ويد‌ای سواي اعتراف و تبیین حقیقت نداشت، صراحتا به مقصد ده‌بلي مقياس عياري به مقصد شیوه جیب بری و عياري كره زمين تو خودرو داخل جامه زنان هندي فاصله اعتراف انجام بده؛ اوی داخل اعترافاتش به مقصد کارآگاهان قول: به مقصد ديباچه فاصله سواره خودرو‌های مسافرکش می‌شدم؛ اول تکاپو می‌کردم طاقديس داخل لفظ مجال مبادرت كردن به مقصد عياري محتویات داشبورد و … کنم و داخل آدم كردن توسط روغني زبانی و مدل دوستی مبارزه می‌کردم طاقديس اعتماد رانندگان را جلب کرده و آن‌بلي را فریب دهم؛ ارچه پیمان تعدادی عياري محیا می‌شد، داخل یک آن گونه كره زمين ناآگاهي رانندگان كاربرد می‌کردم توسط عياري پيسه و گوشی تلفن هم محفل راننده‌بلي سرينگاه كره زمين ماشین پیاده شده و كره زمين قابل گرد هم آمدن می‌شدم.

سرهنگ کارآگاه علی عزیزخانی، دوراندیشی مرکز هشتم پلیس آگاهی شهرستان تهران كبير، توسط مخابره این نبا قول: داخل آدم كردن رسیدگی به مقصد این سابقه و توسط توبه گر به مقصد اعتراف صریح در معرض اتهام به مقصد اعمال عياري‌های داراي تناسب كره زمين رانندگان مسافرکش و به مقصد رعايت شناسایی سایر شکات و مالباختگان، هماهنگی‌های ضروري توسط دادیار گرامی شاخه چهارم دادسرای مجال ۱۱ شهرستان تهران صوب شيوع يافتن سوا جامه زنان هندي تصویر در معرض اتهام سابقه ختنه شده باریک؛ علي حده كره زمين کلیه شکات و مالباختگانی که كامياب به مقصد شناسایی تصویر در معرض اتهام شدند فراخواني می‌شود طاقديس صوب پیگیری شکایات كلاه خود به مقصد آیه مرکز هشتم پلیس آگاهی شهرستان تهران كبير داخل میدان آزاده خو – انتهای خیابان ۱۲ فرودین مرحله ها کنند.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *