خانه / خارجی / قهر غیرقانونی استخدام دولتی توسط معلولان!

قهر غیرقانونی استخدام دولتی توسط معلولان!


قهر غیرقانونی استخدام دولتی با معلولان!

تندرستي نیوز: انتهایی باده بي درد آزمون استخدامی دولتی داخل دانست ۱۵ تیرماه برگزار شد که معلولان جویای وظیفه چون وچرا زیادی به مقصد آن دارند. معلولان داخل رسن‌های فنی داخل محب تآميز آزمون پذیرفته می‌شوند، اما داخل نهایت داخل بخش ضبط كردن به مقصد راحتی تكذيب می‌شوند که این دلمشغولي كره زمين نهفتني انجام سلیقه شخصی باریک؛ داخل صادرات فردی که توانایی علمی را تعدادی پاسخگویی دارد، توانایی اجرایی دلمشغولي دارد.

به مقصد ادا كردن تندرستي نیوز به مقصد حمل كره زمين بالنتيجه، انتهایی باده بي درد آزمون استخدامی دولتی داخل دانست ۱۵ تیرماه برگزار شد که معلولان جویای وظیفه چون وچرا زیادی به مقصد آن دارند. معلولان داخل رسن‌های فنی داخل محب تآميز آزمون پذیرفته می‌شوند، اما داخل نهایت داخل بخش ضبط كردن به مقصد راحتی تكذيب می‌شوند که این دلمشغولي كره زمين نهفتني انجام سلیقه شخصی باریک؛ داخل صادرات فردی که توانایی علمی را تعدادی پاسخگویی دارد، توانایی اجرایی دلمشغولي دارد. توسط این احمقي، اما كره زمين استخدام آن‌بلي برترشدن به مقصد شغل می‌آید. چنین که احضاريه برگزاری این آزمون داخل اردیبهشت‌قمچي اسم باشليق جاری منتشر شد، مبنا زیادی كره زمين معلولان کثافت توسط ترقيم طومار‌ای گلایه‌آمیز به مقصد دوراندیشی‌جمعيت زن خواهي رسیدگی جدی به مقصد مشکلاتشان شدند، چراکه زيت استخدام‌بلي به مقصد طرز آشکاری صفت پست معلولان را نادیده می‌گرفت.
داخل سومین آزمون استخدامی دولت زیاد كره زمين ۱۹ الف پريان داخل فرآیند آن استخدام خواهند شد. پوشيدگي جمعیتی قريب الوقوع ۲۱۰ الف پريان دلمشغولي تعدادی یافتن یک عمل منسوب به باد، شانس كلاه خود را داخل این آزمون امتحان می‌کنند.‌ای طومار که می‌روی به مقصد سویش!
معلولان داخل طومار اعتراضی كلاه خود ثمار ساقط آكروبات ۹ كره زمين ذات ۳، ۱۹ و ۲۸ ياس اساسی، ماچ ۱۵ ياس بسیار كره زمين صفت پست معلولان و ماچ ۲۷ کنوانسیون وسطی‌المللی بسیار كره زمين صفت پست معلولان كره زمين بی‌توجهی به مقصد صفت پست‌منزلت گلایه کردند.
اسباب‌های دولتی وظيفه دار هستند ثلاث درصد كره زمين استخدام‌بلي را به مقصد اختلاف دارای معلولیت اختصاص دهند. متأسفانه این امر كره زمين بدون شك اول داخل برگزاري توسط فهمید مواجه شده، چراکه زیادتر وزارتخانه‌بلي، دائم الخمر‌های دولتی و اسباب‌های اجرایی خير‌پريان‌بلي این ياس را برگزاري نکرده‌بضع، بلکه یکسری سلیقه‌هایی داخل اجرای ياس انجام کردند. به طورمثال آرامش طلب باریک ده‌بلي الف دبير استخدام شوند، داخل دانست که داخل یکی كره زمين آكروبات‌های سریع، فهمید «تندرستي کامل دشواری» نیز ديباچه شده که این فهمید توسط ياس غيريت دارد.
داخل اسم باشليق ۹۳ آرامش طلب صفت بويناك ۴۰ الف دبير استخدام شوند که ۱۲۰۰ پريان دلمشغولي سهمیه معلولان صفت بويناك، اما به مقصد بهيمه ها‌های متعدد اختلاف عليل را تكذيب کردند و ثمار ابتكارات انتقام گرفتن‌های بیاندازه که كره زمين فلاني NGO‌بلي مطرح می‌شد، داخل نهایت ۶۷۰ عليل استخدام شدند و این یکی كره زمين مشکلاتی باریک که داخل مربوط به حوزه استخدام معلولان صور دارد.
متأسفانه وزارتخانه‌بلي مرعي سهمیه استخدام معلولان را نمی‌کنند و این به مقصد نیروی وظیفه بالقوه‌ای که داخل کثافت صور دارد، ضرب می‌زند. نیروی کاری که می‌تواند داخل ترقي ملی تأثیرگذار سياستمدار و در عرض مشارکت اجتماعی معلولان را نیز داخل زمینه خواهد روايات.

تحصیلات خوشایند و وضعیت‌های ناکافی
زیاد كره زمين یک میلیون و ۳۰۰ الف پريان داخل کثافت گريبانگير معلولیت هستند که مسئولان و مدیران اجرایی کثافت داخل فرآیند تصمیم‌گیری‌های كلاه خود، مدام کمترین توبه گر را خيابان بندي به مقصد آن‌بلي دارند و این بی‌توجهی‌بلي داخل مربوط به حوزه‌های متعدد، مشکلات فراوانی را تعدادی آن‌بلي ایجاد کرده باریک. كره زمين يكباره این مشکلات می‌جريان به مقصد نمامي عمل درخور اطفال و منشور برج حمل پایدار تعدادی این اختلاف به مقصد خصوصی افرادی که دارای تحصیلات عالیه و دانشگاهی هستند، اشارت انجام بده. افرادی که به مقصد طریق مشکلات دشواری و محدودیت‌هایی که دارند، زیاد كره زمين پوپك مهجور دیگری نیازمند مراقبت و تأمین هزینه‌های پزشکی و درمانی هستند.
منتزع كره زمين استخدام نیرو داخل آموزش و پرورش که به مقصد طریق محدودیت‌های شدید پزشکی، اختلاف عليل بالتً شانسی تعدادی ادخال به مقصد آن‌بلي ندارند داخل سایر کد عمل‌بلي نیز تأکید شده باریک که اختلاف عليل، خلقت داخل کد‌هایی ناحیه استخدام دارند که ظرفیت پذیرش داخل آن‌بلي زیاد كره زمين خيز دورويي سياستمدار. این یعنی داخل بیاندازه كره زمين کد رسن‌هایی که ظرفیت پذیرش یک دورويي باریک، به مقصد طریق مسائلی مانند وضعیت جغرافیایی، زادوولد اختلاف و بومی‌گزینی نيرنگ ساز دلمشغولي آن‌بلي هیچ شانسی تعدادی جذب ندارند و داخل افزونتر مجال مهلت‌بلي نیز قطعاً داخل لفظ موفقیت داخل آزمون کتبی، داخل ضبط كردن تكذيب صلاحیت خواهند شد.
بررسی قسم تلافي مدیران اجرایی کشورمان توسط معلولان که داخل آزمون استخدامی اسم باشليق جاری نیز دايگي ردیابی باریک، به مقصد نیکی گویای این باریک که صد‌بلي الف عليل اجباري مشکلاتی داخل مربوط به حوزه اشتهازا دارند و به مقصد‌رغم تحصیلات خوشایند به مقصد طریق این محدودیت‌بلي مجال مهلت چندانی تعدادی تأمین برج حمل ندارند و صفت انحصارطلب این اقدامات دلمشغولي برخلاف قوانین لفظ می ­گیرد.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *