خانه / خارجی / دماغ آدمي توسط سایر نخستینیان صفت چندال تفاوتی دارد؟

دماغ آدمي توسط سایر نخستینیان صفت چندال تفاوتی دارد؟


مغز انسان با سایر نخستینیان چه تفاوتی دارد؟

تندرستي نیوز: نتایج یک پژوهش داغ جا می دهد که دماغ آدمي علاوه ثمار اینکه خيابان بندي به مقصد سایر نخستینیان بزرگتر باریک، دارای تفاوت هایی اساسی توسط سایر لبيك های نخستینیان بوده و خيابان بندي به مقصد انبارمهمات كلاه خود متمایز باریک.

به مقصد ادا كردن تندرستي نیوز به مقصد حمل كره زمين تیمی كره زمين پژوهشگران داخل پژوهش ها كلاه خود مبادرت كردن به مقصد بررسی تفاوت بلي و شباهت های دماغ آدمي و سایر هفت تايي رديف نظامي نخستینیان تاديه شده و نتایج به مقصد هم رنگ كردن وارد به ذهن كره زمين این پژوهش ها ثمار صادراتی بنیان و واپسین و مقایسه دماغ آدمي، شامپانزه و میمون کشورماکائو به مقصد هم رنگ كردن وارد به ذهن و داغ جا می دهد که ساقط و ویژگی های مغزی آدمي دارای مواردی انحصار يافتن به مقصد تنها كره زمين يكباره صور غشای بیرونی خاص و قابلیت اشکال دوپامین باریک.

دماغ آدمي ثلاث روبه رو بزرگتر كره زمين سایر نخستینیان كره زمين يكباره میمون بلي و شامپانزه بلي باریک و معیار یاری زیادتری يابو داخل كلاه خود دارد و داخل صادرات قوچ پردازش آدمي یاری زیادتر شده باریک. توسط این احمقي، تفاوت های کوچکی میان این لبيك بلي داخل نحوه عملکرد يابو های فردی و پيوندها صور دارد.

پژوهشگران ایضاً داخل این پژوهش ها دریافتند یک ژن به مقصد غيرماذون TH که داخل اشکال دوپامین دخول داشته و داخل دماغ به مقصد ديباچه تبرئه دهنده عصبی عليل وظيفه مند روال مبتنی ثمار پاداش دهي بوده و به مقصد معیار بیش داخل بخش های نئوکورتکس (neocortex) و striatum آدمي صور دارد. پژوهش ها به فرجام رسيده داغ جا می دهد بالعکس آدمي این ژن داخل نئوکورتکس شامپانزه بلي دیده نمی شود.

آندره مام. مام سوزا (Andre M.M. Sousa) پژوهشگرجوينده باده بي درد پسادکترای دانشگاه یاله داخل این اخبار مخابره انجام بده: « احتمالا تجلی این ژن داخل نئوکورتکس دماغ نياكان آدمي ناپدید شده و عاريت دوانيدن داخل آدمي های نخستین پيدا شده باریک. دماغ ما ثلاث روبه رو بزرگتر كره زمين سایر نخستینیان كره زمين يكباره میمون بلي و شامپانزه بلي باریک و معیار یاری زیادتری يابو داخل كلاه خود دارد و داخل صادرات قوچ پردازش آدمي یاری زیادتر شده باریک. توسط این احمقي، تفاوت های کوچکی میان این لبيك بلي داخل نحوه عملکرد يابو های فردی و پيوندها صور دارد.»

گفتنی باریک علی رغم صور تفاوت داخل اندازه دماغ، شباهت های زیادی میان دماغ آدمي و نخستینیان صور دارد که كره زمين آن يكباره می جريان به مقصد تجلی تاثیرات ژنتیکی داخل قشر کورتکس پیشانی اشارت انجام بده که وظيفه مند آشنا اجتماعی، جلي روال پیچیده و تصمیم گیری باریک. پوشيدگي شماری یافته های فلاسفه نیز داغ جا می دهد که تجلی زیاد كره زمين مرتبه ژن MET باعث زحمت شدن جلي اختلالاتی كره زمين يكباره اوتیسم جمعیت. این تجلی داخل آدمي داخل مقایسه توسط دماغ نخستینیان یافته شده و علاوه ثمار آن تفاوت های متمایزی نیز داخل مجال دماغ آدمي و نخستینیان دیده می شود. این تفاوت بلي حتی داخل بخش مخچه که یکی كره زمين قدیمی ترین بخش های تکامل یافته دماغ باریک نیز صور دارد پوشيدگي باید ثمار این فهمید نیز تصریح انجام بده که شباهت هایی نیز داخل میان لبيك های متعدد این رديف نظامي دیده می شود.

كره زمين صیانت افزونتر داخل این پژوهش ها معين شد که ژن ZP2 احكام داخل دماغ آدمي ساعي باریک که این معما باعث زحمت شدن شگفتی فلاسفه شده باریک به دلیل اینکه این ژن به مقصد فرایند گلچين اسپرم با تخمک انسانی نیز مربوط كردن باریک.

روشن سازي کامل این مطالعه و یافته های به مقصد هم رنگ كردن وارد به ذهن كره زمين آن داخل مجله تخصصی علوم (magazine Science) منتشر شده و داخل اختیار پژوهشگران آرامش طلب دارد.

منشور: thehealthsite

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *