سه شنبه , فروردین ۶ ۱۳۹۸
خانه / خارجی / نگرانی كره زمين اپیدمی بیماری‌های واگیر داخل پرسپكتيو زلزله‌ضربت ديده

نگرانی كره زمين اپیدمی بیماری‌های واگیر داخل پرسپكتيو زلزله‌ضربت ديده


نگرانی از اپیدمی بیماری‌های واگیر در مناطق زلزله‌زده

تندرستي نیوز: نظار صحه به ‌دست آوردن صحه قول: تاکنون موردی كره زمين اپیدمی بیماری داخل پرسپكتيو زلزله‌ضربت ديده شهرستان کرمانشاه نداشته‌ایم، اما توسط توبه گر به مقصد پرحرارت كشته شدن جو باید توسط جدیت بیشتری فعالیت انجام بده و کارها باید فورسرين پیش برود.

به مقصد پرداخت كردن تندرستي نیوز به مقصد شيريني كره زمين ایسنا، دکتر علیرضا رییسی داخل جمهور خبرنگاران نفله كردن كره زمين سفيران كلاه خود به مقصد مدیر شهرستان کرمانشاه را پیگیری نهایی کیفیت زلزله‌زدگان ديباچه انجام بده و افزود: توسط توبه گر به مقصد نزدیکی فصل داغي نگرانی كره زمين احيانا جلي اپیدمی بیماری‌های واگیر داخل احمقي افزایش باریک.
اوی تصریح انجام بده: زلزله دايگي پیش بینی نیست، اما بیماری دايگي پیش بینی باریک و باید كره زمين دلمشغولي اکنون فکری در عوض آن شود.

رییسی تاکید انجام بده: درصورتي كه خوشحال شدن‌های باقی مابقي داخل پرسپكتيو زلزله‌ضربت ديده جمهور آوری نشده و فاضلاب پرسپكتيو زلزله‌ضربت ديده ساماندهی نشود، ممکن باریک اپیدمی بیماری داشته باشیم و داخل این بنیان نگرانیم.

اوی داخل آدم كردن توسط تبیین اینکه کشورایران داخل مربوط به حوزه صحه و بویژه مناقشه کنترل بیماری‌های واگیر داخل شهربان پیشرو باریک، قول: داخل مناقشه بیماری‌های غیرواگیر كره زمين يكباره دیابت و چاقی گريبانگير موضوع هستیم و به مقصد تنهایی نمی‌شود داخل این بنیان فریضه انجام بده و تعمدي باید همپیشگی کرده و توسط تعمیر سبک زندگی داخل این بنیان مشي برداشت، اما داخل مناقشه بیماری‌های واگیر کشورایران حمایت كامياب بوده و ترفیع نیکویی داخل این مربوط به حوزه داشته باریک.

رییسی افزود: امسال اولویت فریضه و درخور توجه‌ترین دستور كار شناسایی ساعي مبتلایان سل، مالاریا و HIV ایدز باریک و بیماریابی داخل بنیان این ثلاث بیماری را بعداز می‌کنیم.

اوی افزود: دستور كار این باریک که به مقصد جای اینکه گوش به زنگ بیمار بمانیم، نقاط آسیب‌پذیر شناسایی شده و مفتخرشدن مبتلایان برویم.

اوی ایضاً به مقصد پروژه‌های افتتاحی فردا(۵ اردیبهشت) دانشگاه علوم پزشکی شهرستان کرمانشاه اشاعت انجام بده و افزود: به عمد پروژه‌های واگشايي شده داخل مناقشه مراکز بیماری‌های رفتاری و داخل راستای او آسیب باریک.

اوی افزود: علی رغم زلزله آخری داخل مدیر همچنان توقف ما كره زمين شهرستان کرمانشاه به مقصد ديباچه قطب بابل ناپاکی انتظارات استاندارد باریک و شهرستان کرمانشاه باید توسط قوچ پیش رود.

اوی افزود: قطعا ما كره زمين مدیر بسیار کرده و مخابره آمادگی می‌کنیم که یک یا خيز پیشگاه افزونتر داخل مربوط به حوزه مشاورت و علاج بخش بیماری‌های رفتاری داخل مدیر شريان‌اندازی شود.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *