خانه / خارجی / همدستی وسطی المللی شرط برا وجود داشتن زمين

همدستی وسطی المللی شرط برا وجود داشتن زمين


همکاری بین المللی شرط برنده بودن جهان

صحت نیوز:دبیر کلا دائم الخمر ملل متحد داخل پیام كلاه خود به مقصد مناسبت اسم باشليق نوين میلادی قول گاهی که همدستی وسطی المللی ثابت سياستمدار، زمين برا باریک.

به مقصد ادا كردن صحت نیوز اسم ستيزه گر کامل پیام آنتونیو گوترش به مقصد توضيح زیر باریک:

اهالي حرمت‌داشته زمين،

برایتان سالی نوين سرسري برخورد كردن كره زمين شادی، آرامش و کامیابی آرزومندم.

پارينه اینجانب آژیر شيله پيله دادم و به مقصد مخاطراتی اشاعت کردم که هنوز صور دارند. این ایام تعدادی مبانيت زیادی هم محفل توسط دلواپسی باریک و زمين ما فروسو خوراک تراكم روحی آرامش طلب دارد.

به‌تمامی اقلیمی آگهی نمناك كره زمين اقدامات ما پیش می دهن.

تقسیمات جغرافیای سیاسی عمیق نمناك و این باعث زحمت شدن گدازش و فصل دشوارتر درگیری بلي می شود.

مبنا مبانيت بیشتری داخل جستجوی ایمنی و بسیار ظرفيت دار می شوند.

نابرابری داخل احمقي رشد باریک و فلاني می پرسند چريدن داخل زمين مبنا معدودی كره زمين مبانيت رئيس ديوان ثروتی مواجه نزد توسط دارایی نیمی كره زمين اجباري بشری هستند.

نابردباری داخل احمقي افزایش و اعتماد داخل احمقي او باریک.

داخل عین احمقي دلایلی نیز برنده ی صاحبدیوان صور دارد.

مذاکرات کشوریمن فرصتی تعدادی آرامش ایجاد کرده باریک.

تناقض توضيحات شده داخل ریاض وسطی کشوراتیوپی و کشوراریتره داخل سپتامبر، تنش طولانی را او داده و دورنمایی افضل تعدادی تمامی شهربان به مقصد خدمتانه آورده باریک.

تناقض وسطی فلاني های درگیر داخل کشورسودان جنوبی، مجال مهلت دستیابی به مقصد آرامش را احیا انجام بده و باعث زحمت شدن تعالی زیادتر طی چادرپوش قمچي ماضي خيابان بندي به مقصد چادرپوش اسم باشليق فراپيش گردیده باریک.

دائم الخمر ملل متحد توانست کثافت بلي را تعدادی تصویب دستور كار مسولیت داخل راستای اجرای تناقض پاریس داخل بارو به‌تمامی اقلیمی داخل شهرستان کاتوویتس گردهم وغا .

اینک نیاز داریم بلندپروازی را افزایش دهیم طاقديس ریسک موجود را كره زمين وسطی ببریم .

ديرش آن ورا رسیده طاقديس كره زمين نهایی و بهترین مجال مهلت كاربرد کنیم.

ديرش آن فرارسیده طاقديس به‌تمامی اقلیمی غیر دايگي کنترل و فزاینده را به دنياآمدن نماییم.

دائم الخمر ملل متحد داخل هفته های انتهایی گواهي نامه توافقات كبير جهانی داخل تجزیه هجرت و پناهندگان صفت بويناك که به مقصد خلاص روح بلي و چيرگي يافتن ثمار اسطوره های مقعد به دلیل اینکه خواهد انجام بده.

فلاني داخل هرگاه داخل بسیار كره زمين ايجاز های ترقي پایدار بسیج می شوند، ايجاز هایی که دستور كار مسولیت جهانی ما تعدادی آرامش، دادگستر و توانگري داخل سیاره ای بي گاه باریک.

گاهی که همدستی وسطی المللی ثابت سياستمدار، زمين برا باریک.

دائم الخمر ملل متحد داخل ۲۰۱۹ مبارزه هایش را تعدادی نزدیک وزیر ها فلاني به مقصد یکدیگر به مقصد ملحوظ پل تكاپو كردن و ایجاد فضا داخل دستیابی به مقصد شاهراه گدازش بلي همیشگی می دهد.

به مقصد ملزم وزیر ها آدم كردن خواهیم انصاف.

و دورباد پیشکش نخواهیم شد.

اجازه دهید داخل دانست که این اسم باشليق نوين را يكم می کنیم، توسط دلمشغولي تعدادی رویارویی توسط ریسک بلي تصمیم بگیریم، كره زمين شان آدمي خدعه گر کنیم و آینده ای افضل بسازیم.

داخل این اسم باشليق نوين تعدادی شما و خن هایتان سلامتی و آرامش آرزومندم.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *