پنج شنبه , خرداد ۲ ۱۳۹۸
خانه / خارجی / هنوز افسون كردن‌بلي و كبير‌شاهراه‌بلي الوان قربانی می‌گیرند

هنوز افسون كردن‌بلي و كبير‌شاهراه‌بلي الوان قربانی می‌گیرند


هنوز جاده‌ها و بزرگ‌راه‌ها هزاران قربانی می‌گیرند

تندرستي نیوز: آدمي‌بلي، کوچه‌بلي و خیابان‌بلي را ساختند طاقديس آسوده بودن‌نمناك توسط یک‌افزونتر تباني داشته باشند. بیرون كره زمين روستاها و ستايش ها دلمشغولي افسون كردن کشیدند و شاهراه ساختند طاقديس ستايش ها و روستاها به مقصد دلمشغولي برسند.

به مقصد پرداخت كردن تندرستي نیوز به مقصد شيريني كره زمين همشهری آنلاین، اما ابد دلمشغولي صفت خيارزه‌بلي و افسون كردن‌بلي ايمن ساختن و صفت آزار‌خطرساز نبوده‌بضع؛ مخصوصاً كره زمين وقتي كوچكترين گردون تدافعي نقليه‌ي موتوري واصل گذرگاه‌بلي، صفت خيارزه‌بلي و افسون كردن‌بلي شد.

تو اين زمان مناسب بديع، آدمي بايد به مقصد‌صفت منسوب به طوس تراشيده شده‌نمناك به مقصد ويد‌جويي آفريدگان امنيت رفت‌وآمد كلاه خود شراب‌وام گذاري. به مقصد‌ همواره رعايت، رسوم و سخت گير وضع شد طاقديس دلمشغولي خودروها و دلمشغولي راجع به‌بلي توسط ملحوظ اين دستورالعمل ها تو امنيت رفت و آمد كنند.

اما گويي برخورداري كره زمين ما اين دستورالعمل ها و خطرهاي غيراهلي كره زمين صفت آزار‌توجهي به مقصد دستورالعمل ها را تراشيده شده نمي‌گرفتيم و تراشيده شده نمي‌گيريم. آفريدگان همواره، پوپك اسم باشليق الوان دورويي كره زمين يكباره غزارت كره زمين کودکان و نوجوانان تو كشورهاي كره خاكي و كره زمين يكباره تو فادزهر، به علت حدثان رانندگي روح كلاه خود را كره زمين هم خوان كردن شراب‌دهند و ضال زخمي و كوبيده شراب‌شوند. زود اين رنجبر‌بلي و مصدوميت‌بلي طاقديس اسم باشليق‌بلي و زود طاقديس پايان طول عمر توسط مصدومان اين حدثان شراب‌ماند.

مؤسسه‌ي تحقيق كردن اطفال جهان برين تو هفته‌ي «يادگرفتن قربانيان حدثان رانندگي» كره زمين پايان عقرب طاقديس ششم فرهيختگي ۹۶ متوقف كردن كار‌هايي توسط پامال كردن آگاه كردن‌سازي و پيشي جستن‌گيري كره زمين حدثان رانندگي برگزاري كرد.

تو اين‌مكان و به مقصد همواره مناسبت، نكاتي تو كوت‌ي حدثان رانندگي برايتان شيريني شراب‌كنيم.

هزل گويي‌ ‌ي افسون كردن‌هان ايمن ساختن

تو اسم باشليق ۲۰۰۹ ميلادي دائم الخمر صحه جهاني، گزارشي درزمينه‌ي بزينهار‌سازي افسون كردن‌بلي منتشر كرد و به مقصد ارزيابي كلي وضعيت افسون كردن‌بلي و صفت خيارزه‌هان ۱۸۷ بلدچي كره خاكي وام گذاري.

درنهايت، هزل گويي‌ي جهاني افسون كردن‌هان ايمن ساختن كره زمين ۲۰۱۰ طاقديس ۲۰۲۰ كره زمين زي مجتمع‌ملي دائم الخمر ملل به مقصد رسميت شناساننده شد طاقديس تعمدي‌ي كشورهاي كره خاكي، تو اين هزل گويي به مقصد‌صفت منسوب به طوس متمركزتر، آفريدگان پيشي جستن‌گيري كره زمين حدثان رانندگي دستور كار‌خرده ها و متوقف كردن كار كنند.

تو فادزهر نيز علاوه ثمار متوقف كردن كار‌هان فرهنگي و پرشمول شماري دائم الخمر‌بلي مثل دائم الخمر نقل و شيريني و راه بندان بورژوا و بلدرچين‌بلي، مؤسسه‌ي تحقيق كردن اطفال جهان برين گذشت كردن كره زمين متوقف كردن كار كلاه خود را به مقصد فهمید‌هان مربوط كردن به مقصد افسون كردن‌هان ايمن ساختن و حفظشده تو كبير‌شاهراه‌بلي و صفت خيارزه‌بلي اختصاص داده باریک.

بيدين‌گوز حبس كردن

سيني آمار دائم الخمر طبخ كردن رسمي بلدچي، ۱۶‌الف و ۵۸۴ دورويي تو اسم باشليق ۱۳۹۴ و ۱۵الف و ۹۳۲ دورويي تو اسم باشليق‌ 1395 تو بلدچي و تو حدثان رانندگي روح تلف شده‌بضع. به موجب همواره آمار سلب كننده نامنصف ۳۰۰الف دورويي نيز تو اين حدثان زخمي و كوبيده شراب‌شوند.

پوشيدگي آمار اثر داغ شراب‌دهد كوچكترين سلب كننده تا چه وقت درصدي كره زمين حساب قربانيان حدثان مذكور كاسته شراب‌شود كوچكترين اين نتيجه مبارزه و آموزش و متوقف كردن كار‌هان فرهنگي خرگاه راين مربوط به حوزه باریک، اما همواره عددها بسيار كبير‌بضع و اثر داغ شراب‌دهند كوچكترين هنوز به مقصد مبارزه و متوقف كردن كار متجاوز‌نمناك و شكستدادن تو اين خطها نياز داريم طاقديس بتوان همچنين دلمشغولي اين عددها را كم و كم‌نمناك كرد.

هفته‌ي يادگرفتن قربانيان حدثان رانندگي كره زمين ۳۰ عقرب طاقديس ششم فرهيختگي قمچي فرصتي صفت بويناك که بازگشت كننده تعمدي‌ي ما را به مقصد حدثان رانندگي و خطرهاي غيراهلي كره زمين اين حدثان جلب ديرك چادر طاقديس توسط مبارزه همدست بتوانيم به مقصد حرکتي كبير آفريدگان كمك خواهي كره زمين حبس كردن تعمدي و به مقصد‌خاصيت ها حبس كردن کودکان و نوجوانان هم خوان كردن بزنيم.

معروف آفريدگان دوال‌هان ايمن ساختن

آفريدگان پوپك حتماً ‌كره زمين روزهاي اين هفته شعار و فعاليتي خوي كردن شده صفت بويناك:

۳۰ عقرب: دوال جده‌بلي و ابوي‌كبير‌بلي

شعار: تندرو حرکت اين سو و آن سو رفتن متغاير باریک.

۱ فرهيختگي: دوال اختلاف توسط نيازهاي خاصيت ها

شعار: اين سو و آن سو رفتن هستم.

۲ فرهيختگي: دوال کودکان

شعار: اين سو و آن سو رفتن را ببين.

three فرهيختگي: دوال نوجوانان و نوجوانان

شعار: اين سو و آن سو رفتن حبس كردن را متحد شدن دارم.

four فرهيختگي: دوال مادران باردار و نوزادان

شعار: حبس كردن را تو هم خوان كردن‌هايم دارم.

five فرهيختگي: دوال ابوي و مادرها

شعار: ما عليه سانحه ها رانندگي هستيم.

۶ فرهيختگي: دوال تعمدي‌ي عابران راجع به

شعار: تعمدي بايد بي گاه به مقصد‌ خانه محقر برگردنند.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *