خانه / خارجی / به چه جهت بیماری‌های مشترک وسطی بشر و حیوان زیادتر می‌شود؟

به چه جهت بیماری‌های مشترک وسطی بشر و حیوان زیادتر می‌شود؟


چرا بیماری‌های مشترک بین انسان و حیوان بیشتر می‌شود؟

تندرستي نیوز:کیهان تو احمقي صف آرايي توسط کروناویروس جدیدی باریک که كره زمين کشورچین شیوع پیدا کرده و اکنون تو احمقي سرایت به مقصد کشورهای افزونتر باریک.

به مقصد ادا كردن تندرستي نیوز به مقصد حمل كره زمين ایسنا، یک بیماری جدید عفونی به مقصد صفت منسوب به طوس همدم احكام در عوض یکبار شیوع پیدا می‌کند اما این ویروس جدید- که تصور می‌شود حیوانات وحشی منشاء آن بوده‌بضع- اثر داغ دهنده خطرساز بیماری‌هایی باریک که كره زمين جانب این لبيك ویروس‌بلي بشر را جسمی می‌کنند.

پرفسور “تیم بنتون” كره زمين “چتم هاوس” (مؤسسه سلطنتی امور وسطی‌الملل) لندن تو مقاله‌ای نوشت: تو حالیکه به‌تمامی اقلیمی و جهانی كشته شدن نحوه روال درعوض بشر‌بلي و حیوانات را اصلاحات می‌دهد، احتمالا این خطرساز تو آینده فهمید بزرگتری ایجاد می‌کند.

تو خر ۵۰ پادزهر برخی كره زمين بیماری‌های عفونی پشت بام كره زمين خيز تکاملی كره زمين حیوانات به مقصد بشر، كپل وسيع شدن یافته‌بضع. تو هزل گويي ۱۹۸۰ ناآرامي ویروس HIV ابتر شدن شد، تو اسم باشليق‌های ۲۰۰۴ طاقي شكل ۲۰۰۷ شیوع آنفلوآنزای پرندگان به مقصد وزیدن سرایت ویروس كره زمين پرندگان به مقصد بشر همزباني افتاد و تو اسم باشليق ۲۰۰۹ خوک‌بلي زاير احرام بسته شیوع آنفلوآنزای خوکی شدند.

تو خر تاریخ مدام بیماری‌هایی كره زمين حیوانات به مقصد بشر سرایت کرده و تو حقیقت كارپرداز زیادتر بیماری‌های عفونی جدید، حیوانات وحشی هستند اما به‌تمامی محیط زیست باعث زحمت شدن تسریع این دهن شده و افزایش خواهد شد شهرنشین و سفرهای وسطی‌المللی موجر شده که این بیماری بلي توسط تندرو بیشتری وسيع شدن پیدا کنند.

زیادتر حیوانات، مورخ یک رسن پاتوژن‌بلي یعنی باکتری‌بلي و ویروس‌هایی هستند که می‌توانند باعث زحمت شدن بیماری شوند. لازمه بقای تکاملی پاتوژن، عفونی وزیر ها میزبان یا مورخ جدید باریک و یکی كره زمين شاهراه‌بلي گذر ویروس به مقصد سایر لبيك‌هاست. سیستم امنیت میزبان جدید کوشش می‌کند پاتوژن‌بلي را كره زمين وسطی ببرد و به مقصد عبارت افزونتر این خيز تو مبارزه در عوض یافتن مسیری در عوض شکست عطا كردن دیگری هستند. به مقصد صفت منسوب به طوس شاهد تو جریان عام‌گیری بیماری سارس تو اسم باشليق ۲۰۰۳ نزدیک به مقصد ۱۰ درصد مبانيت محبوس به مقصد این ویروس روح كلاه خود را كره زمين يك دست كردن دادند.

به‌تمامی محیط زیست و اقلیمی، زیستگاه حیوانات را كره زمين وسطی برده و نحوه زندگی، زیستگاه آن‌بلي و قسم تغذیه ددان را اصلاحات داده باریک. طوق زندگی بشر دلمشغولي اصلاحات کرده، اکنون ۵۵ درصد خواهد شد كره خاكي تو ستايش ها پیشگیری دارند تو حالیکه ۵۰ اسم باشليق فراپيش، خلقت ۳۵ درصد خواهد شد کیهان شهرنشین بودند.

صفت چندال کسانی زیادتر تو اعراضگر خطرساز هستند؟
بیماری‌های جدیدی که به مقصد حامل یا میزبان بديع‌ای نقل مكان شده‌بضع، غالبا خطرناک‌نمناك هستند و به مقصد همین وزیدن باریک که پوپك قسم بیماری جدیدی نگران کننده باریک. ایضاً خطرساز طرفه ها به مقصد این قسم كره زمين بیماری‌بلي تو کاسته كره زمين مبانيت زیادتر باریک. مبانيت فقیر ساکن تو ستايش ها وافراً تو مربوط به حوزه‌هایی فعالیت دارند که خطرساز مراوده آنان توسط مناجاتگري كردن و ناقلان بیماری‌بلي را افزایش می‌دهد. ایضاً ممکن باریک به مقصد وزیدن تغذیه محال و جايگزين شدن تو اعراضگر هوای روغن آلود یا پیمان غیربهداشتی، سیستم امنیت بدن این مبانيت ضعیف‌نمناك سياستمدار و درصورتیکه بیمار شوند ممکن باریک توانایی بازدادن هزینه مراقبت‌های پزشکی را نداشته باشند. كره زمين يارو افزونتر تو شهرهای كبير به مقصد وزیدن پيشواي ديني برهمايي خواهد شد، بوي بد‌های جدید می‌تواند كپل شيوع يافتن شود.

طاقي شكل کنون قريب الوقوع ۱۴ الف و ۳۸۰ باروح طرفه ها به مقصد کروناویروس و اجمال ۳۰۴ دورويي كره زمين مبتلایان تایید شده باریک. تو احمقي تيار ممنوعیت‌های سفيران به مقصد برگزاري درآمده، اما حتی سوا این ممنوعیت، فلاني كره زمين واهمه كردن طرفه ها به مقصد کروناویروس كره زمين مراوده توسط دیگران پرهیز می‌کنند؛ تو صادرات نحوه روال فلاني اصلاحات کرده باریک. و نیز رد شدن كره زمين باقيمانده دشوار‌نمناك شده باریک.

تو مواجه توسط این بیماری‌بلي صفت چندال می‌جريان انجام بده؟
جوامع و دولت‌بلي تمایل دارند به مقصد جای این که پوپك بیماری عفونی جدیدی را نقطه دار نحوه اصلاحات کیهان بدانند توسط آن مثل یک ناآرامي جدا تلافي کنند. پوپك صفت چندال زیادتر محیط را اصلاحات دهیم احيانا تباه شدن پوپك صفت چندال زیادتر اکوسیستم‌بلي زیادتر می‌شود و پیمان جلي بیماری را مهيا می‌سازد.
تاکنون احكام قريب الوقوع ۱۰ درصد پاتوژن‌بلي معلول‌بضع و به مقصد همین صوب در عوض شناسایی مابقی ايشان و این که صفت چندال حیواناتی مورخ هستند، به مقصد مناجاتگري كردن بیشتری نیاز باریک.
به مقصد ادا كردن شبکه خبری بی‌بی‌سی، به شدني صحه، جمعيت آوری زباله‌بلي و سمپاشی شاهراه‌هایی باریک که به مقصد نهی كره زمين جلي و شیوع بیماری‌بلي به دلیل اینکه می کند.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *