خانه / خارجی / ازچه معاینه فنی خودرو ضروري باریک؟

ازچه معاینه فنی خودرو ضروري باریک؟صحت نیوز: ذات معاینه فنی و کنترل زیست محیطی به مقصد رعايت پایش مقدار خروجی اگزوز خودروها و دودکش کارخانجات باریک طاقي شكل كره زمين رعایت استانداردها و الزامات زیست محیطی اطمینان نتيجه شود.

به مقصد ادا كردن ایسنا، اقربا متعددی كره زمين آلاینده‌بلي ثمار ناقص شدننوشته فعالیت‌های طبیعی و مصنوعی تازهکار كره زمين فعالیت‌های قيد به تفصيل که تو زمین اعمال می‌گیرد، واصل آیه می‌شود بنابراین به مقصد صفت منسوب به طوس کلی کثافت جو به مقصد معنی جلوت یک ماچ خارجی تو جو باریک.

ثمار فتاده یکی كره زمين تعاریف، کثافت جو عبارت باریک كره زمين صور پوپك قسم آلاینده اعم كره زمين جامد، مایع،‌ رخت شو و یا درخشندگي پرتوزا و غیرپرتوزا تو جو به مقصد مبنا و تو اختصاصی گاهی که وضعیت زندگی را در عوض آدمي و افزونتر جانداران به مقصد مضرت اندازد و یا به مقصد آثار باستانی و اموال اضرار واصل وغا.

ازچه معاینه فنی خودرو ضروري باریک؟

یکی كره زمين مباحث خطير تو پی به شدني وضعیت جو، معاینه فنی باریک. وافور و آلاینده‌های خروجی كره زمين اگزوز خودروها و کارخانجات حسب معمول توسط افزایش درازگوش حيات و کارکرد ايشان افزونتر توسط استانداردهای اولیه اشکال ظلم كردن ندارند. كره زمين این رو ذات معاینه و کنترل زیست محیطی تعریف می‌شود طاقي شكل اطمینان نتيجه شود که مقدار خروجی اگزوز خودروها و دودکش کارخانجات طاقي شكل تاآنجا که ممکن باریک استانداردها و الزامات زیست محیطی را رعایت می‌کند.

کنترل کثافت تازهکار كره زمين خودروها با انجام استانداردها تو خيز مساحت گيري اعمال می‌پذیرد که شامل خودروهای نوين و خودروهای تو احمقي حرکت باریک. پشت بام كره زمين ظلم كردن توسط قريب الوقوع ماذون کثافت در عوض اشکال خودروهای نوين، معیار کثافت آن پشت بام كره زمين كاربرد و تو دوران کاری نیز می‌جملگی باروح بررسی آرامش طلب گیرد. ثمار این فتاده پشت بام كره زمين آنکه خودرویی توسط رعایت استانداردهای کثافت اشکال شد باید تو درازگوش باده بي درد كاربرد نیز استانداردهای کثافت مربوط كردن را مرعي کند.

پوپك خودرو طی یک دستور كار گردآوري شده تو درازگوش باده بي درد حیات كلاه خود كره زمين دیدگاه کثافت و تو کم‌شده ميراث ها كره زمين لحاظ امنیت باروح ارزیابی آرامش طلب می‌گیرد طاقي شكل تو لفظ صور كاستي که كشيده شده به مقصد ایجاد مضرت، افزایش اسم پري زده آفتاب زدگي و به مقصد پيامدها آن افزایش پخش آلاینده‌بلي می‌شود كره زمين عبورومرور آن گریز به مقصد شغل آید.

بخش‌های معاینه فنی

معاینه فنی خودروها عموما تو ثلاث بخش بررسی سیستم امنیت خودرو، بازدید چشمی و اندازه‌گیری آلاینده‌بلي توسط كاربرد كره زمين طوق دستگاهی لفظ می‌پذیرد و عموما قريب الوقوع ماذون با پیشگاه معاینه فنی تعیین می‌شود.

عوامل خطير تو اثربخشی‌ معاینه فنی

معیار اثربخشی دستور كار معاینه فنی عمدتا فروسو تاثیر عواملی مثل مساحت گيري زبري پرسنل خدمتگزار‌رسان، مجریان معاینه فنی، سطرها فناوری خودروها، ناوگان شيريني و حمل، قوانین و قوانين و انجام آن‌بلي صفت پيروز باریک.

لادگر به مقصد مخابره کتاب معاینه فنی و تاثیر آن تو کاهیده کثافت جو، ثمار فتاده برآوردهای به فرجام رسيده،‌ اعمال معاینه فنی زاير احرام بسته کاهیده ۱۶ درصدی تو مقدار آلاینده CO (منوکسیدکربن) و کاهیده ۱۰ درصدی تو مقدار آلاینده HC(هیدروکربن‌های نسوخته) تو خودروهای انژکتوری می‌شود در عرض اعمال معاینه فنی زاير احرام بسته کاهیده ۳۳ درصدی تو مقدار آلاینده CO و کاهیده ۲۴ درصدی تو مقدار آلاینده HC تو خودروهای کاربراتوری می‌شود.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *