خانه / خارجی / یک راهکار داخل سکونت كره زمين اختلالات صحت فصيح

یک راهکار داخل سکونت كره زمين اختلالات صحت فصيح


یک راهکار در پیشگیری از اختلالات سلامت روان

صحت نیوز: نتایج یک تحقیق اثر داغ می‌دهد که آمادگی جسمانی به مقصد سکونت كره زمين افسردگی و بيم زیرا می‌کند.

به مقصد پرداخت كردن ایسنا، باآنكه شواهدی مبنی ثمار این صور دارد که نرمش وزیر ها به مقصد به شدني صحت فصيح زیرا می‌کند اما تاکنون تحقیقات کافی داخل باروح تاثیر آمادگی جسمانی ثمار سکونت كره زمين سرخرگ بیماری‌های صحت فصيح صور نداشته باریک.

متمايز ساختن شیوع بیماری‌های رایج صحت فصيح كره زمين قبیل افسردگی و بيم به مقصد معضلی جهانی تبدیل شده باریک. ثمار ناقص شدننوشته این بیماری‌بلي موقعیت صحت و رضایت كره زمين زندگی افت پیدا می‌کند و حتی ممکن باریک توسط افزایش ريسك ابتكارها به مقصد بیماری‌های قلبی عروقی و اجمال معاشر باشند.

محققان داخل تحقیقات كلاه خود ثمار شناسایی فاکتورهای بی‌حساب تمرکز داشته‌بضع که ريسك ابتكارها به مقصد بیماری‌های صحت فصيح را افزایش می‌دهد. باآنكه این ناحیه صور ندارد طاقديس شماری كره زمين این فاکتورها همچون ژنتیک را اصلاحات انصاف اما می‌جريان شماری كره زمين فاکتورهای سبک زندگی كره زمين قبیل رژیم غذایی و فعالیت بدنی را تعدیل ساخت.

داخل این بررسی محققان به مقصد پژوهش روی تاثیر آمادگی قلبی تنفسی پرداختند. آمادگی قلبی تنفسی توزين ظرفیت سیستم قلبی-عروقی و تنفسی داخل ترتیب انرژی و تبرئه آن به مقصد تمامی بخش‌های بدن دم زدن نرمش وزیر ها باریک.

محققان انگلیسی توسط تعبیر اینکه داخل بررسی‌های شهر پیشین معين شده نداشتن فعالیت دشواری کافی توسط جلي علائم اختلالات رایج صحت فصيح مربوط كردن باریک، تقریر داشتند: تاکنون داخل تحقيقات محدودی تاثیر مستقیم آمادگی قلبی تنفسی ثمار صحت فصيح باروح بررسی آرامش طلب نفس كشيدن باریک.

به مقصد پرداخت كردن مدیکال نیوز تودی، محققان توسط جمهور‌آوری دانسته ها موجود دریافتند مرتبط بودن معیار پایین و ميانه آمادگی قلبی تنفسی به مقصد پیشبینی توسط افزایش ۴۷ و ۲۳ درصدی ابتكارها به مقصد مشکلات رایج صحت فصيح معاشر باریک.

انتهای پیام

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *