خانه / ۱۳۹۷ / تیر (صفحه 2)

بایگانی ماهانه: تیر ۱۳۹۷

دمای هوای شهر تهران به مقصد ۴۰ مرتبت می رسد

image_13970413485894.jpg

صحت نیوز: هواشناسی كره زمين افزایش خيز مرتبت ای دمای هوای مدیر شهر تهران تو ۲ دوال آینده خبرداد و پیش بینی انجام بده که پایتخت تو دوال جمعه گواهي نامه دمای ۴۰ مرتبت ای سياستمدار. به مقصد پرداخت كردن صحت نیوز به مقصد حمل كره زمين ایرنا، سازمان جمیع …

توضیحات بیشتر »

صفت چندال داروهایی تو اولویت تخصیص پول بيگانه دولتی آرامش طلب دارند؟

image_13970412905163.jpg

تندرستي نیوز:اندام کمیسیون صحه ودرمان مقامر بابیان اینکه داروهای ناچیز یاب تو اولویت تخصیص پول بيگانه تجاری قراربگیرند،قول: تشخیص قسم داروهای وارداتی برعهده وزارت صحه ودرمان باریک. به مقصد ادا كردن تندرستي نیوز، همایون یوسفی درگفت‌وگو توسط كاشانه ملت درزمينه کیفیت واردات دارو به مقصد آلودگی،قول: اختصاص پول بيگانه در …

توضیحات بیشتر »

بهترین موردها غذایی در عوض تلاش توسط اختلالات نوم

image_13970411911385.jpg

صحت نیوز: بیحد كره زمين فلاني توسط مشکلات مربوط كردن توسط نوم يك دست كردن و پنجه رقيق می‌کنند، حتی بیحد توسط صور كاربرد كره زمين مشيد‌بلي و داروهای منوم، نيرنگ ساز دلمشغولي نمی‌توانند به مقصد راحتی بخوابند و یا تو دم زدن بیدار كشته شدن توسط فهمید مواجه خواهند …

توضیحات بیشتر »

اجرای هتلینگ بیمارستان های تحصیل اجتماعی امسال اخیر می شود

image_13970410290328.jpg

تندرستي نیوز: شاهدان علاج بخش دائم الخمر تحصیل اجتماعی قول: اجرای مطرود گشتن ارتقای كارها بیمارستان به مقصد بیمار بستری (هتلینگ) تو صفت انحصارطلب بیمارستان های ملکی این دائم الخمر، امسال توسط دستور كار ریزی های به فرجام رسيده و توسط تحصیل اعتبارات باروح نیاز به مقصد پایان می رسد. …

توضیحات بیشتر »