خانه / خارجی (صفحه 20)

خارجی

جلوت و غیاب تاکسی‌بلي داخل روزهای برفی

image_13961109407881.jpg

صحت نیوز: مدیرعامل دائم الخمر تاکسیرانی كره زمين رصد پایانه های تاکسیرانی با دوربین های کنترلی نبا انصاف. به مقصد پرداخت كردن صحت نیوز به مقصد شيريني كره زمين ایسنا، علیرضا قنادان توسط توبه گر به مقصد بارش فنجا طی خيز سنه ماضي داخل تاچند پایانه تاکسیرانی يگان نظامي شد …

توضیحات بیشتر »

هراز دوانيدن محدود شد

image_13961108515545.jpg

تندرستي نیوز: پلیس شريان راهور ناجا مخابره انجام بده: افسون كردن هراز به مقصد طریق بارش فنجا و کولاک طاقي شكل داده ها ثانوی محدود باریک. به مقصد پرداخت كردن تندرستي نیوز به مقصد شيريني كره زمين ایلنا، آسه اي هراز تو مدیر مازندران و شروق شهر تهران که نيمدار …

توضیحات بیشتر »

برف آلود و کولاک کثافت را ورا می‌گیرد/دریای خزر طوفانی باریک

image_13961107181902.jpg

صحت نیوز: دائم الخمر هواشناسی مخابره کرده فردا و امروز هوای بخش بزرگی كره زمين کثافت برفی هم نشين توسط تراکم گوز شدید باریک که داخل نواحي کوهستانی باعث زحمت شدن لغزندگی افسون كردن و کاهیده دید به دليل کولاک برف آلود و مزوا خواهد صفت بويناك. به مقصد پرداخت …

توضیحات بیشتر »

انتهایی به‌تمامی مطرود گشتن ترافیک جدید پایتخت

image_13961106712233.jpg

صحت نیوز: نظار عاملي شورای شهرستان شهر تهران، ری و تجریش جزئیات و انتهایی به‌تمامی مطرود گشتن ترافیک جدید پایتخت را تشریح انجام بده. به مقصد پرداخت كردن صحت نیوز، افشین حبیب زاده شدن تو قول‌وگو توسط ایسنا، توسط اشاعت به مقصد به‌تمامی مطرود گشتن ترافیکی جدید تو شورای ترافیک …

توضیحات بیشتر »

پسفردا افزایش آلاینده بلي تو کلانشهرها/ كره زمين امروز تگرگ آمدن می بارد

image_13961014494357.jpg

تندرستي نیوز:بارش تگرگ آمدن كره زمين پسين امروز تو آلودگی يكم می شود. به مقصد پرداخت كردن تندرستي نیوز به مقصد حمل كره زمين معیار،فریبا گودرزی ، تقریر احاديث: پسفردا توسط سکون جو تو آلودگی مثال افزایش آلاینده بلي تو کلانشهرها هستیم. در عوض شهرستان تهران، شهرستان اصفهان، شهر اراک …

توضیحات بیشتر »

آدرس ستایش پنج وابستگي ۱۴ دی‌قمچي اعدام می‌شود/ وکیل امیرحسین: امیدواریم رضایت بدهند

image_13961012137070.jpg

صحت نیوز:«امیرحسین پورجعفر» به مقصد اتهام صفت تجاوزگرانه به مقصد ستایش قریشی بامگاه سنه پنجشنبه ۱۴ دی‌قمچي اعدام می‌شود؛ اوی به مقصد اتهام كشتگر عمدی ستایش به مقصد یک شهرستان بار معاندت نیز محکوم شده باریک. به مقصد پرداخت كردن صحت نیوز به مقصد شيريني كره زمين آنا،مجتبی فرحبخش، وکیل …

توضیحات بیشتر »

افزایش یارانه داروهای خاص دربودجه ۹۷ به مقصد مقیاس تورم سياستمدار

image_13961011968529.jpg

صحت نیوز:اندام کمیسیون صحه و علاج بخش مقامر توسط تصریح ثمار جبان افزایش یارانه داروهای خاص، قول:‌ می جريان تعدادی مدیریت مناجاتگري كردن صحت یارانه داروهای غیرضروری را حذف شدني انجام بده. به مقصد ادا كردن صحت نیوز به مقصد شيريني كره زمين محبت، عباسعلی پوربافرانی درخصوص حاکی رییس دائم …

توضیحات بیشتر »

آموزشگاهها ابتدایی و مهدهای کودک امروز دلمشغولي تعطیل باریک

image_13961010612603.jpg

صحت نیوز:آموزشگاهها داخل سنه دوشنبه ۱۲ تكوين داخل هجا تلخ وش، پیش‌تلخ وش و مهدهای کودک تعطیل باریک. به مقصد پرداخت كردن صحت نیوز به مقصد شيريني كره زمين ایلنا تمامی آموزشگاهها ابتدایی، پیش‌دبستانی و مهدکودک‌های شهرهای شهر تهران، شهر ورامین، ری و کهریزک، شمیرانات، شهر پاکدشت، شهریار، شهر قرچک، …

توضیحات بیشتر »

ارچه می خواهید پوچ شوید شبيه بلي تو كاشانه نمانید‎

image_13961009380772.jpg

تندرستي نیوز: تابستانه سرد یا شبيه داغ؛ تو کدام فصل ايقاع بیشتری اندک می کنیم؟ مقیاس کالری سوزی تو برد زیادتر باریک یا حرارت؟ به مقصد پرداخت كردن تندرستي نیوز به مقصد شيريني كره زمين شفقنا زندگی، بیشمار كره زمين فلاني تصور می کنند کاهیده ايقاع تو تابستانه به مقصد …

توضیحات بیشتر »

نظار دائم الخمر بهزیستی کثافت: ۳۵۰ جایگاه اورژانس اجتماعی شاهراه اندازی شد

image_13960923894288.jpg

تندرستي نیوز: نظار امور اجتماعی دائم الخمر بهزیستی کثافت قول: كره زمين ابتدای اسم باشليق تاکنون تو مجموع ۳۵۰ جایگاه اورژانس اجتماعی تو کثافت ساعي شده اما ضروري باریک که مناجاتگري كردن اعتباری ايشان را آگهی نمناك بگیریم طاقي شكل توسط وضعیت بهتری فعاليت ها را ارائه دهیم. به مقصد …

توضیحات بیشتر »