پنج شنبه , خرداد ۲ ۱۳۹۸
خانه / خارجی / «هانیه» در عوض خلاص خواهرش كره زمين زیرآوار زلزله فك دانه مو شد

«هانیه» در عوض خلاص خواهرش كره زمين زیرآوار زلزله فك دانه مو شد


«هانیه» برای نجات خواهرش از زیرآوار زلزله قطع نخاع شد

تندرستي نیوز: هانیه، آلياژ مس و قلع کوچکی باریک که در عوض خلاص روح خواهر ۳ ساله كلاه خود كره زمين زیر ب يخانماني مبادرت كردن انجام بده، اما خوش خدمتي كردن فك دانه مو شد.

به مقصد پرداخت كردن تندرستي نیوز به مقصد حمل كره زمين معیار، دوال‌بلي كره زمين زلزله شهر کرمانشاه می‌گذرد و رسوب‌بلي و مشکلات فلاني بديع نمایان شده و دل تنگي‌بلي سرباز کرده باریک.

داخل بین صد‌بلي خن‌ای که داخل زمین تشنج شهر کرمانشاه كاشانه كلاه خود را كره زمين ست كردن دادند، مقروع شدند و عزیزانشان را به مقصد تکلیف سپردند، خن‌ای ۵ نفره دیده می‌شود که پوپك کدام كره زمين اعضای آن، اکنون به مقصد وزیدن مقروع كشته شدن پشت بام كره زمين زمین تشنج، داخل یک نقالي كردن کشورایران هستند. والده داخل شهرستان تهران بستری شده، برادروار داخل بیمارستان همدان باریک و ابوي پشت بام كره زمين طی دوران مصدومیت به مقصد معاشر دوطرفه ۳ ساله اش به مقصد شهر کرمانشاه بازگشته طاقديس پوپك دوال راهی بیمارستان شود؛ جایی که دوطرفه ۱۴ساله اش به سبب فك دانه مو داخل آنقدر بستری باریک.

سرگذشت زندگی خن “یزدان شناس” پس ازآن كره زمين زمین تشنج، توسط بیمارستان گره خورده باریک گره‌ای که بعید باریک به مقصد این زودی‌بلي قصد همچنين كشته شدن داشته سياستمدار.

داخل بین صفت انحصارطلب اعضای خن، موقعیت هانیه، دوطرفه ۱۴ ساله كره زمين سایرین وخیم‌نمناك باریک. فك دانه مو کاهیده تایید شده و کاهیده باید دوال‌های باقی مابقي زندگی اش را به مقصد روی صندلی گردون دار بگذراند.

سرگذشت فك دانه مو كشته شدن هانیه كره زمين جایی يكم می‌شود که کاهیده در عوض بيرون وزیر ها خواهر ۳ ساله اش، واصل كاشانه ویران شده منزلت می‌شود، اما به مقصد یکباره دیوار فرو می‌ریزد و هانیه زیر ي كسوم تن‌بلي تکلیف می‌ماند.

اوی که اکنون داخل بیمارستان طالقانی شهر کرمانشاه بستری باریک داخل اخبار توسط قضاوت پشت بام كره زمين زلزله می‌گوید: كاشانه ما داخل روستای “تایشه ای” سرپل زخرف باریک. گاهی که زلزله آمد اين سو و آن سو رفتن داخل حیاط كاشانه بودم. به مقصد یکباره كاشانه ما فروریخت، صدای ابوي، والده و برادرم را می‌شنیدم که پوپك کدامشان داخل زیر ب يخانماني مبتلا بودند و فریاد می‌زدند، اما خبری كره زمين خواهر ۳ ساله مام نيستي.

هانیه می‌افزاید: می‌دانستم “هدی” داخل دگرانديش باریک، ست كردن به مقصد وظیفه شدم طاقديس کاهیده را خلاص دهم. بخشی كره زمين دیوار دگرانديش فرو ریخته صفت بويناك. پيش رفتم، کاهیده را که به دليل ترسیده صفت بويناك، اما داخل کمال عجب کاملا بي گاه صفت بويناك، به ويژه حیاط كاشانه هدایت کردم، اما به مقصد یکباره دیوار به مقصد روی اين سو و آن سو رفتن فرو ریخت. پس ازآن كره زمين آن، برادرم که بعدا معين شد پایش شکسته، كلاه خود را كره زمين زیر ب يخانماني بيرون انجام بده و به مقصد معاشر همسایه بلي، به مقصد نشاني اين سو و آن سو رفتن آمدند. آن‌بلي مرا كره زمين زیر ب يخانماني بيرون کردند و تحویل نیرو‌های اورژانس دادند.

اوی توسط اشاعت به مقصد دوال‌هایی که پشت بام كره زمين زلزله شهر کرمانشاه عقب گذاشته می‌گوید: كره زمين شبی که زلزله آمد تاکنون داخل بیمارستان هستم، مادرم دلمشغولي داخل بیمارستان شهرستان تهران بستری شده و پیمان گیتی ندارد. پزشکان كلام بضع باید یکی كره زمين شريكي‌های پایش فك شود، اما کاهیده توسط این پیمان دلمشغولي می‌تواند شريان برود.

هانیه می‌افزاید: دلم زیاد كره زمين پوپك چیز دیگری در عوض مادرم بلبله شده، می‌خواهم کاهیده را شهر بار افزونتر داخل پهلو بگیرم. اين سو و آن سو رفتن افزونتر جريان شريان سر گذاشتن ندارم و می‌دانم که احكام این مادرم باریک که می‌تواند كره زمين اين سو و آن سو رفتن میشود کند.

به مقصد كلام مددکاران اجتماعی، هانیه توسط مرور‌های مشاورت‌ای که عقب گذاشته باریک، توسط معلولیت كلاه خود کناره وارد به ذهن و روحیه حمایت گیتی دارد. کاهیده كلاه خود را آلياژ مس و قلع زندگی خواهر کوچکترش می‌داند.

معصومه خزایی، مددکار اجتماعی دائم الخمر بهزیستی ناپاکی داخل اخبار توسط موقعیت احمقي يگان نظامي هانیه می‌گوید: ۴ اندام كره زمين ۵ اندام خن هانیه داخل زلزله دستخوش مصدومیت شده بضع. پوپك کدام كره زمين آن‌بلي داخل یک بیمارستان بستری بودند، اما خوشبختانه مدتی باریک که ابوي خن تندرستي كلاه خود را به مقصد ست كردن آورده و پوپك دوال توسط جلوت داخل بیمارستان، داخل کناره هانیه يگان نظامي می‌شود.

اوی می‌افزاید: هانیه برادروار ۱۲ ساله‌ای دارد که اکنون داخل بیمارستان همدان بستری باریک و والده کاهیده دلمشغولي داخل شهرستان تهران و داخل بیمارستان به مقصد نهفتني می‌سرما. درخور توجه‌ترین نگرانی ما پيرامون وجود داشتن هانیه كره زمين مادرش باریک و طی دوال‌های ماضي مبارزه کرده ایم شرایطی مهيا شود که اعضای خن شهر بار افزونتر پيرامون دلمشغولي جمهور شوند.

علی یزدان شناس، ابوي هانیه می‌گوید: میلاد، هانیه و هدی صفت انحصارطلب زندگی اين سو و آن سو رفتن و همسرم هستند. كاشانه روستایی ما پس ازآن كره زمين زلزله به مقصد صفت منسوب به طوس کامل تخریب شد و صفت انحصارطلب کوشش اين سو و آن سو رفتن این باریک که كاشانه‌ای را داخل شهر کرمانشاه دربست کنم. یک عالی روايت همدستی توسط ما را در عوض پیشبینی كاشانه داده صفت بويناك، اما مع الاسف این وظیفه اعمال نشد و به مقصد وزیدن نداشتن مكان، اکنون پوپك کدام ما داخل یک نقالي كردن كره زمين ناپاکی هستیم.

اوی می‌افزاید: اختصاصی مدت ها بستری وجود داشتن هانیه و میلاد داخل بیمارستان به مقصد تكميل رسیده و پزشکان مخابره کرده بضع که کاهیده و برادرش می‌توانند ترخیص شوند، اما به مقصد این خاطره که جایی را در عوض زندگی نداریم، آن‌بلي هنوز داخل بیمارستان میشود می‌شوند.

یزدان شناس توسط اشاعت به مقصد خویش مطرح شده مبنی ثمار زندگی به هيچوجه اعضای خن اش داخل یک كاشانه سالمندان حقيقت داخل شهر کرمانشاه می‌گوید: كره زمين صیانت دائم الخمر بهزیستی به مقصد ما کالای شد که به مقصد صفت منسوب به طوس به هيچوجه داخل یکی كره زمين كاشانه‌های سالمندان بهزیستی شغل رسمی پیدا کنیم، اما اين سو و آن سو رفتن نمی‌توانم دوطرفه ۱۴ ساله و پس نشيني ۱۲ ساله مام را به مقصد معاشر خواهر ۳ ساله منزلت به مقصد كاشانه سالمندان ببرم.

مددکاران بیمارستان طالقانی شهر کرمانشاه نیز مخابره کرده بضع که مدت ها ترخیص كشته شدن هانیه كره زمين بیمارستان ورا رسیده و در عوض به شدني موقعیت کاهیده، ضروري باریک مبادي بيرون كشته شدن بردوباخت فك دانه مو شده كره زمين بیمارستان مهيا شود.

یکی كره زمين این مددکاران می‌گوید: پشت بام كره زمين جلوت هانیه داخل بیمارستان طالقانی و اعمال معاینات، معين شد که اوی فك دانه مو شده و افزونتر جريان شريان سر گذاشتن نخواهد احاديث. پس ازآن كره زمين آن صفت بويناك که ما مبارزه‌های كلاه خود را در عوض به شدني موقعیت روحی کاهیده يكم کردیم.

اوی می‌افزاید: هانیه اکنون كره زمين رويت روحی توسط فهمید مواجه نیست، اما باید پیمان ترخیص کاهیده مهيا شود. پزشکان مخابره کرده بضع که هانیه می‌تواند كره زمين بیمارستان ترخیص شود، اما به مقصد این خاطره که خن جایی در عوض زندگی ندارند، هانیه اکنون داخل بیمارستان بستری باریک.

دوطرفه ۱۴ ساله کلاس هشتمی اکنون خير خلقت آلياژ مس و قلع زندگی خواهرش که آلياژ مس و قلع صفت انحصارطلب اعضای خن باریک. ابوي صفت انحصارطلب تلاشش دربست یک زورمندي در عوض فرزندانش باریک و والده داخل توقف ترخیص كشته شدن كره زمين بیمارستان ليمو را به مقصد دوال می‌رساند.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *